zdravie

Synonymá v širšom zmysle

Zdravie, fitnes, preventívne športy, rehabilitačné športy, aeróbna vytrvalosť, vytrvalostný tréning, vytrvalostné športy a spaľovanie tukov Anglicky: health

Definícia Zdravie

Zdravie neznamená iba to, že nemáte choroby, ale okrem fyziologických aspektov zdravie zahŕňa aj psychologické a sociologické aspekty. Podľa WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) je teda zdravie stav komplexnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody. („Zdravie je stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nielen absencia choroby alebo slabosti“)

Definícia Health Sport

V rámci zdravotného športu sú zhrnuté všetky formy športu, pričom príjem, zlepšenie a prevencia zdravia sa chápu ako primárny cieľ. Šport sa preto inštrumentalizuje a uplatňuje najmä v prevencii a rehabilitácii. Šport je pre zdravie základom a predstavuje štvrtý pilier v rámci zdravotnej starostlivosti systému popri akútnej liečbe, rehabilitácii a ošetrovateľskej starostlivosti.

Pojem zdravie

Fyziologické zdravie sa vzťahuje na fyzické stav. Určujúcimi faktormi sú tu fyzické a podmienené predpoklady, sila imunitný systém a genetické predispozície. Ďalšími referenčnými hodnotami, ktoré ovplyvňujú fyziologické zdravie, sú okrem biologického veku a výživy aj všeobecný zdravý prístup k životu.

Všetky osobnostné vlastnosti sú zhrnuté pod psychologickým zdravím. Postoje a pohľady na rôzne postoje k životu, ako napr fajčenie, je tu zahrnutá konzumácia alkoholu atď.

Okrem charakterových vlastností je pre duševné zdravie rozhodujúca odolnosť proti stresu a schopnosť relaxácie. Sociologické zdravie určuje podmienky, v ktorých sa ľudia navzájom ovplyvňujú. Rodinné prostredie, priatelia, práca a známi, postavenie v spoločnosti a schopnosť komunikovať sú predpokladmi sociálneho zdravia.

Individuálna osobnosť každého človeka je však jedinečný, relatívne stabilný korelát správania, ktorý prežije čas a nesmie sa ignorovať. Poznámka: Koncept osobnosti by sa mal používať opatrne, pretože pokusy o vysvetlenie tohto pojmu sa takmer rovnajú počtu renomovaných osobnostných psychológov. V iných definíciách si ekologická situácia často nachádza cestu do definície zdravia okrem vyššie spomenutých faktorov. Týmto rozumieme životné a environmentálne podmienky, v ktorých ľudia žijú.