Podmienky používania

Tieto obchodné podmienky načrtávajú pravidlá a nariadenia pre používanie tejto webovej stránky.

Prístupom na túto webovú stránku predpokladáme, že prijímate tieto zmluvné podmienky. Pokiaľ nebudete súhlasiť s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených na tejto stránke, naďalej nepoužívajte túto webovú stránku.

Na tieto Podmienky, Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky dohody sa vzťahuje nasledujúca terminológia: „Klient“, „Vy“ a „Váš“ sa vzťahuje na vás, osoba sa prihlasuje na túto webovú stránku a je v súlade s podmienkami spoločnosti. „Spoločnosť“, „My sami“, „My“, „Náš“ a „My“ sa vzťahuje na našu spoločnosť. „Strana“, „Strany“ alebo „Nás“ označuje klienta aj nás samotných. Všetky podmienky sa týkajú ponuky, prijatia a zváženia platby potrebnej na uskutočnenie procesu našej pomoci klientovi tým najvhodnejším spôsobom na výslovný účel uspokojenia potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb spoločnosti, v súlade s a podlieha platnému právu. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, veľkými a malými písmenami je chápané ako vzájomne zameniteľné, a preto s nimi súvisí.

Súbory cookie

Používame cookies. Prístupom na túto webovú stránku ste súhlasili s používaním súborov cookie v súlade s pravidlami ochrany osobných údajov tejto webovej stránky. Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie, aby nám umožnila získať podrobnosti používateľa pri každej návšteve. Súbory cookie používa náš web, aby umožnil funkčnosť určitých oblastí a uľahčil tak ľuďom navštevujúcim náš web. Niektoré z našich pridružených / reklamných partnerov môžu tiež používať súbory cookie.

Licencie

Pokiaľ nie je uvedené inak, táto webová stránka a / alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetok materiál na tejto webovej stránke. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Na tento web môžete vstúpiť pre svoje osobné použitie, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia stanovené v týchto podmienkach.

Nesmiete:

 • Znova zverejnite materiál z tohto webu
 • Predávajte, prenajímajte alebo sublicencovajte materiál z tejto webovej stránky
 • Reprodukujte, duplikujte alebo kopírujte materiál z tejto webovej stránky
 • Redistribuujte obsah z tejto webovej stránky

 

Táto dohoda sa začína dňom tejto zmluvy.

Časti tejto webovej stránky poskytujú používateľom možnosť uverejňovať a vymieňať si názory a informácie v určitých oblastiach webovej stránky. Táto webová stránka nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje Komentáre pred ich prítomnosťou na tejto webovej stránke. Komentáre neodrážajú názory a názory tejto webovej stránky, jej zástupcov a / alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a názory osoby, ktorá zverejní svoje názory a názory. V rozsahu povolenom príslušnými zákonmi nebude táto webová stránka zodpovedná za Komentáre ani za zodpovednosť, škody alebo výdavky spôsobené a / alebo utrpené v dôsledku použitia, zverejnenia a / alebo vzhľadu Komentárov na tejto webovej stránke.

Táto webová stránka si vyhradzuje právo monitorovať všetky komentáre a odstraňovať všetky komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo spôsobujúce porušenie týchto podmienok.

Zaručujete a reprezentujete to:

 • Máte právo uverejňovať komentáre na našej webovej stránke a mať k tomu všetky potrebné licencie a súhlasy;
 • Pripomienky neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva vrátane, bez obmedzenia, autorského práva, patentu alebo ochrannej známky ktorejkoľvek tretej strany;
 • Pripomienky neobsahujú žiadny hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný alebo inak nezákonný materiál, ktorý je napadnutím súkromia
 • Pripomienky sa nebudú používať na vyhľadávanie alebo propagovanie obchodných alebo zákazníckych alebo obchodných činností alebo nezákonnej činnosti.

 

Týmto udeľujete týmto webovým stránkam nevýhradnú licenciu na použitie, reprodukciu, úpravu a oprávňujete ostatných na použitie, reprodukciu a úpravu akýchkoľvek vašich komentárov v akejkoľvek podobe, formátoch alebo médiách.

Prepojenie na náš obsah

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu môžu na naše webové stránky odkazovať nasledujúce organizácie:

 • Vládne agentúry;
 • Vyhľadávače;
 • Spravodajské organizácie;
 • Distribútori online telefónnych zoznamov môžu odkazovať na naše webové stránky rovnakým spôsobom ako hypertextové odkazy na webové stránky iných kótovaných podnikov. a
 • Systémové akreditované spoločnosti okrem získavania neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych fundraisingových skupín, ktoré nemusia odkazovať na naše webové stránky.

 

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, na publikácie alebo na iné informácie na webových stránkach, pokiaľ odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; b) neznamená falošne sponzorovanie, schválenie alebo schválenie prepojujúcej strany a jej produktov a / alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepojujúcej strany.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie požiadavky na prepojenia od nasledujúcich typov organizácií:

 • všeobecne známe spotrebiteľské a / alebo obchodné informačné zdroje;
 • komunitné stránky dot.com;
 • združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
 • distribútori online adresárov;
 • internetové portály;
 • účtovné, právne a poradenské firmy; a
 • vzdelávacie inštitúcie a obchodné združenia.

 

Budeme schvaľovať žiadosti o prepojenie od týchto organizácií, ak sa rozhodneme, že: (a) spojenie by nás neprinieslo nepriaznivý vzhľad pre nás samotných alebo pre naše akreditované podniky; (b) organizácia nemá u nás žiadne negatívne záznamy; (c) prínos pre nás viditeľnosťou hypertextového odkazu kompenzuje absenciu webovej stránky; a d) odkaz je v kontexte všeobecných informácií o zdrojoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, pokiaľ odkaz: (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; b) neznamená falošne sponzorstvo, schválenie alebo schválenie prepojujúcej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky prepojujúcej strany.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v odseku 2 vyššie a máte záujem o odkaz na našu webovú stránku, musíte nás o tom informovať zaslaním e-mailu na túto webovú stránku. Uveďte svoje meno, názov svojej organizácie, kontaktné informácie a tiež adresu URL svojej stránky, zoznam všetkých adries URL, z ktorých chcete vytvoriť odkaz na našu webovú stránku, a zoznam adries URL na našej stránke, na ktoré by ste chceli odkaz. Na odpoveď počkajte 2 - 3 týždne.

Schválené organizácie môžu na naše webové stránky odkazovať takto:

 • Používaním nášho firemného mena; alebo
 • Použitím jednotného lokalizátora, ktorý je spojený; alebo
 • Používaním akéhokoľvek iného popisu našej webovej stránky, ktorá je prepojená s tým, čo má zmysel v kontexte a formáte obsahu na stránke odkazujúcej strany.

 

V prípade absencie licenčnej zmluvy na používanie ochrannej známky nebude pre odkazovanie povolené žiadne použitie loga alebo iného umeleckého diela.

iFrames

Bez predchádzajúceho súhlasu a písomného súhlasu nesmiete vytvárať rámčeky okolo našich webových stránok, ktoré by akýmkoľvek spôsobom zmenili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našej webovej stránky.

Zodpovednosť za obsah

Nebudeme zodpovední za žiadny obsah, ktorý sa objaví na vašich webových stránkach. Súhlasíte s tým, že nás budete chrániť a obhajovať proti všetkým nárokom, ktoré vznikajú na vašej webovej stránke. Na žiadnej webovej stránke by sa nemali zobrazovať žiadne odkazy, ktoré by sa mohli interpretovať ako urážlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré porušujú, inak porušujú alebo obhajujú porušenie alebo iné porušenie práv tretích strán.

Vaše súkromie

Prečítajte si naše pravidlá ochrany osobných údajov.

Výhrada práv

Vyhradzujeme si právo požiadať o odstránenie všetkých odkazov alebo konkrétneho odkazu na naše webové stránky. Súhlasíte s okamžitým odstránením všetkých odkazov na našu webovú stránku na požiadanie. Tiež si vyhradzujeme právo na tieto podmienky a pravidlá prepojenia kedykoľvek. Neustálym spájaním s našimi webovými stránkami súhlasíte s tým, že budete viazať a dodržiavať tieto prepojovacie podmienky.

Odstránenie odkazov z našich webových stránok

Ak nájdete akýkoľvek odkaz na našej webovej stránke, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kontaktovať a informovať kedykoľvek. Uvažujeme o žiadostiach o odstránenie odkazov, ale nie sme povinní, alebo vám odpovieme priamo.

Nezaručujeme správnosť informácií na tejto webovej stránke, nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť. ani sľubujeme, že zabezpečíme, že webová stránka zostane k dispozícii alebo že materiál na webových stránkach bude aktualizovaný.

Vylúčenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našich webových stránok a používanie týchto webových stránok. Nič v tomto odmietnutí zodpovednosti:

 • obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie;
 • obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;
 • obmedziť žiadnu z našich alebo vašich záväzkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený podľa platných zákonov; alebo
 • vylúčte niektorú z našich alebo vašich záväzkov, ktoré nemožno vylúčiť podľa platných zákonov.

 

Obmedzenia a zákazy zodpovednosti stanovené v tomto oddiele a inde v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti: (a) podliehajú predchádzajúcemu odseku; a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z vyhlásenia o zrieknutí sa zodpovednosti vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, z deliktov a za porušenie zákonnej povinnosti.

Pokiaľ sa webové stránky a informácie a služby na webovej stránke poskytujú bezplatne, neručíme za akúkoľvek stratu alebo škodu akejkoľvek povahy.