Vylúčenie zodpovednosti

Vylúčenie webových stránok

Informácie, ktoré poskytujeme na tejto webovej stránke („stránka“), slúžia iba na všeobecné informačné účely. Všetky informácie na tejto stránke sú poskytované v dobrej viere, neposkytujeme však nijaké výslovné ani implicitné záruky ani záruky, pokiaľ ide o presnosť, primeranosť, platnosť, spoľahlivosť, dostupnosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií na týchto webových stránkach.

Za žiadnych okolností za vás nebudeme mať zodpovednosť za akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú v dôsledku používania stránky alebo spoliehania sa na akékoľvek informácie poskytované na stránke. Vaše použitie stránky a spoliehanie sa na akékoľvek informácie na nej sú výlučne na vaše vlastné riziko.

Zrieknutie sa zodpovednosti za externé odkazy

Stránka môže obsahovať (alebo vás prostredníctvom tejto stránky môžete posielať) odkazy na iné webové stránky alebo obsah patriaci tretím stranám alebo pochádzajúci od nich alebo odkazy na webové stránky a funkcie. Takéto externé odkazy neskúmame, nesledujeme a nekontrolujeme ich správnosť, primeranosť, platnosť, spoľahlivosť, dostupnosť ani úplnosť.

Nezaručujeme, nepodporujeme, nezaručujeme ani nepreberáme zodpovednosť za presnosť alebo spoľahlivosť akýchkoľvek informácií ponúkaných webovými stránkami tretích strán, ktoré sú prepojené prostredníctvom tohto webu, alebo akýmkoľvek webovým serverom alebo funkciou prepojenou v akomkoľvek banneri alebo inej reklame. Nebudeme stranou ani nijakým spôsobom nebudeme zodpovední za sledovanie akýchkoľvek transakcií medzi vami a poskytovateľmi produktov alebo služieb tretích strán.

Profesionálne vylúčenie zodpovednosti

Stránka nemôže a neobsahuje lekársku pomoc. Informácie sú poskytované iba na všeobecné informačné a vzdelávacie účely a nenahrádzajú odborné lekárske poradenstvo. Pred vykonaním akýchkoľvek krokov založených na týchto informáciách vám preto odporúčame, aby ste sa poradili s príslušnými odborníkmi. Neposkytujeme žiadne lekárske rady.

Obsah zverejnený na tejto stránke je určený na použitie a musí byť použitý iba na informačné účely. Je veľmi dôležité urobiť si vlastnú analýzu pred akýmkoľvek rozhodnutím založeným na vašich osobných pomeroch. Mali by ste vziať nezávislú lekársku pomoc od profesionála alebo z nezávislého výskumu a overiť si všetky informácie, ktoré nájdete na našej webovej stránke a na ktoré sa chcete spoľahnúť.

Použitie alebo spoliehanie sa na akékoľvek informácie obsiahnuté na tomto serveri je výlučne na vaše vlastné riziko.

Zrieknutie sa zodpovednosti voči pridruženým spoločnostiam

Stránka môže obsahovať odkazy na pridružené webové stránky a my môžeme dostať províziu za pridruženie za akékoľvek nákupy alebo akcie, ktoré vykonáte na pridružených webových stránkach pomocou týchto odkazov.

Chyby a vynechania zodpovednosti

Aj keď sme sa všemožne snažili zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté na tomto serveri boli získavané zo spoľahlivých zdrojov, tento server nie je zodpovedný za akékoľvek chyby alebo opomenutia alebo za výsledky získané použitím týchto informácií. Všetky informácie na tomto serveri sú poskytované „tak, ako sú“, bez akejkoľvek záruky úplnosti, presnosti, včasnosti alebo výsledkov získaných použitím týchto informácií a bez akejkoľvek záruky, výslovnej alebo implicitnej, okrem iného vrátane záruky výkonu, predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel.

V žiadnom prípade nenesie stránka, jej súvisiace partnerstvá alebo korporácie alebo partneri, agenti alebo zamestnanci týchto spoločností zodpovednosť voči vám ani voči nikomu inému za akékoľvek rozhodnutie alebo konanie prijaté na základe informácií na tomto serveri alebo za akékoľvek následné, špeciálne alebo podobné škody, aj keď sú informovaní o možnosti takýchto škôd.

Príspevky autorov na voľnej nohe Zrieknutie sa zodpovednosti

Táto stránka môže obsahovať obsah od autorov na voľnej nohe a akékoľvek názory alebo názory vyjadrené v takýchto príspevkoch sú osobné a nereprezentujú názory vlastníkov stránky ani žiadneho z jej zamestnancov či pridružených spoločností, pokiaľ to nie je výslovne uvedené.

Zrieknutie sa zodpovednosti za logá a ochranné známky

Všetky logá a ochranné známky tretích strán, na ktoré sa odkazuje na tomto serveri, sú ochrannými známkami a logami ich príslušných vlastníkov. Akékoľvek zahrnutie takýchto ochranných známok alebo log neznamená ani nepredstavuje žiadne schválenie, schválenie alebo sponzorovanie stránky.

Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek pripomienky, pripomienky, žiadosti o technickú podporu alebo iné otázky, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.