Oxid siričitý

Produkty Oxid siričitý je komerčne dostupný ako skvapalnený plyn vo fľašiach so stlačeným plynom. Štruktúra a vlastnosti Oxid siričitý (SO2, 64.1 g/mol) existuje ako bezfarebný plyn s charakteristickým štipľavým a dráždivým sírovým zápachom, ktorý je rozpustný vo vode. Teplota varu je -10 ° C. Oxid siričitý nie je horľavý a je ťažší ako vzduch. … Oxid siričitý