Subdurálny hematóm: lieková terapia

Terapeutické ciele

 • Prevencia záchvatov
 • Zníženie intrakraniálneho tlaku
 • Vyvarovanie sa sekundárnych chorôb a komplikácií
 • V prípade potreby normalizácia zrážania krvi

Terapeutické odporúčania

 • Profylaxia záchvatov pomocou karbamazepínu
 • Pre malý hematóm (<10 mm) a mierne príznaky:
 • Na zníženie hematómu:
  • Antifibrinolytická → kyselina tranexamová
 • Používa sa na normalizáciu zrážania krvi:
  • Čerstvá zmrazená plazma (FFP) - krvný produkt získaný z ľudskej darcovskej krvi, ktorý obsahuje tekuté a rozpustené zložky krvi; bunky krvi (erytrocyty, leukocyty, krvné doštičky) boli z veľkej časti odstránené odstredením; Pozor: nemá sa používať bez klinicky prejavenej tendencie ku krvácaniu!
  • Vitamín K
  • Rekombinantný faktor VIIa
 • Upozornenie: Len čo sa pri konzervatívnej liečbe príznaky zhoršia, musí sa lebka otvoriť! (Pozri časť „Chirurgická liečba“)
 • Nízkadávka (75-300 mg / deň) kontinuálna liečba s kyselina acetylsalicylová (ASA; protidoštičkové činidlo), ako je predpísané pri primárnej a sekundárnej prevencii vaskulárnych príhod, nezvyšuje riziko intrakraniálneho krvácania.