Predĺženie QT intervalu

príznaky

Predĺženie QT intervalu vyvolané liekmi môže zriedka viesť k závažným arytmiám. Toto je polymorfná komora tachykardia, známa ako arytmia torsade de pointes. Na EKG to možno vidieť ako vlnovitú štruktúru. Z dôvodu dysfunkcie srdce nemôže udržiavať krv tlaku a môže pumpovať iba nedostatočné množstvo krvi a kyslík k mozog. To má za následok malátnosť, závraty, búšenie srdca a náhlu stratu vedomia (synkopa). Ak srdce nenájde svoj normálny rytmus spontánne alebo pôsobením zvonka, arytmia môže viesť k náhlej srdcovej smrti.

Príčiny

QT interval sa vzťahuje na čas v milisekundách, ktorý uplynie na EKG medzi začiatkom komplexu QRS a koncom T vlny. Počas tohto intervalu sú komory de- a repolarizované. The srdce sval sa stiahne a opäť uvoľní. Príčinou predĺženia QT intervalu je predĺženie repolarizácie (= T-vlna). Stovky látok z rôznych skupín liekov môžu predĺžiť QT interval. Patria sem napríklad (výber):

Antiarytmické lieky Amiodarón, chinidín, dofetilid, flekainid, sotalol
antiemetiká Domperidón, ondansetron
antihistaminiká Astemizol, mizolastín, terfenadín
Antiinfektíva Chinolóny, klaritromycín, kotrimoxazol, grepafloxicín
antimykotiká Flukonazol, ketokonazol
Antimalariká Chinín, chlorochín, halofantrín
Neuroleptiká a antidepresíva Amisulprid, amitriptylín, citalopram, escitalopram, haloperidol, imipramín, lítium, risperidón, tioridazín
opioidy Fentanyl, metadón, petidín
prokinetiká cisaprid

HERG draselný kanál

Hlbšou príčinou predĺženia QT intervalu vyvolaného liekom je často blokáda hERG s napätím (humánne éter-a-go-go-príbuzný gén) draslík kanál. Toto draslík kanál transportuje ióny draslíka do extracelulárneho priestoru a podieľa sa na repolarizácii buniek v srdcovom svale. Keď draslík kanál je blokovaný, akčný potenciál sa predlžuje. Pretože QT interval je závislý na srdcovej frekvenciePoužíva sa čas QTc, ktorý sa koriguje pomocou srdcového rytmu (c = korigovaný). Niekoľko drogy musel byť stiahnutý z trhu z dôvodu predĺženia QT. Dnes sa u nových látok systematicky skrínuje kardiotoxicita v každej fáze vývoja liečiva.

Rizikové faktory

Dôležité: Nie každé predĺženie QT intervalu vedie k srdcovým arytmiám! QT interval sa používa ako náhradný marker pre kardiotoxicitu lieku. Riziko klinicky významných príznakov sa zvyšuje, keď sa kombinuje niekoľko kritických látok. V prípade predávkovania alebo drogovej závislosti existuje nebezpečenstvo interakcie. Ak sa látka, ktorá predlžuje QT interval a je metabolizovaná izoenzýmami CYP450, kombinuje s inhibítorom CYP, môžu sa zvýšiť plazmatické koncentrácie a môže sa zosilniť účinok. Medzi ďalšie rizikové faktory patrí (výber):

 • Dedičnosť (genetická predispozícia), vrodený syndróm long-QT (LQTS).
 • Ženské pohlavie
 • Vek
 • Poruchy elektrolytov (hypokaliémie, hypomagneziémia, hypokalciémia), užívanie diuretiká.
 • Napríklad srdcové choroby, neliečené zlyhanie srdca.
 • príslušný bradykardia (<50 úderov srdca / minútu).
 • Hypotyreóza
 • Polymorfizmy CYP450
 • Anorexia
 • Renálna insuficiencia bez úpravy dávky
 • Vysoká dávka lieku
 • Podchladenie

Diagnóza

Diagnóza sa stanoví pri lekárskom ošetrení na základe klinických príznakov, anamnézy pacienta a pomocou EKG.

liečba

Torsade de pointes komorová tachykardia je lekárska pohotovosť, ktorá si vyžaduje okamžitú lekársku pomoc (vrátane elektrickej kardioverzie, nápravy porúch elektrolytov, vysadenia lieku).