Pastoračné poradenstvo

Pacientom, príbuzným a personálu nemocnice sú k dispozícii na diskusie špeciálne vyškolení cirkevní nemocniční kapláni. Niektorí z nich sú pastormi alebo vhodne vyškolenými cirkevnými laikmi. Ponuka platí pre ľudí, ktorí hľadajú odpovede a útechu vo viere v krízových situáciách, ale aj pre ľudí bez vyznania či veriacich iného vierovyznania (napr. moslimov).

Medzi úlohy nemocničného kaplána patrí:

  • Podpora príbuzných,
  • pastoračná podpora nemocničného personálu,
  • Bohoslužby, modlitby, požehnanie chorých, rozlúčky,
  • Účasť na etických otázkach (etická komisia, diskusie o etických prípadoch),
  • Public relations pracujú na etických otázkach, ktoré ovplyvňujú každodenný klinický život a prístup spoločnosti k chorobe a umieraniu.

Informácie o autorovi a zdroji

Tento text zodpovedá špecifikáciám lekárskej literatúry, lekárskym usmerneniam a súčasným štúdiám a bol preskúmaný lekárskymi odborníkmi.