Parkinsonova choroba: Príčiny

Patogenéza (vývoj choroby)

Asi 80% prípadov PD je idiopatických, to znamená, že ich príčina nie je známa. Experimentálne štúdie vyvolávajú podozrenie, že PD, podobne ako Creutzfelt-Jakobova choroba, je spôsobená šírením infekčných proteíny v mozog (priónová choroba). V priebehu choroby sa vyvinuli neuróny substantia nigra (jadrový komplex v oblasti mezencephalon (stredný mozog), ktoré sa vyznačujú vysokým intracelulárnym obsahom železo a melanín) zomrieť, čo má za následok nedostatok dopamín (biogénny amín zo skupiny katecholamíny; dôležitý neurotransmiter). Ovplyvnené bunky ukazujú takzvané telá Lewi ako typickú zmenu. Nedostatok dopamín v tejto oblasti vedie k príznakom a sťažnostiam, pretože koordinácie dobrovoľných a nedobrovoľných pohybov je v substantia nigra významne kontrolovaná. U zdravých ľudí existuje vyvážiť medzi vysielačmi dopamín a acetylcholín (biogénny amín; neurotransmiter ktorá zohráva ústrednú úlohu pri regulácii mnohých telesných procesov). Nedostatok dopamínu u Parkinsonových pacientov vytvára nerovnováhu v prospech acetylcholín, ktoré je potrebné kompenzovať liekmi. Dopaminergné neuróny vyžadujú veľa energie, ktorú im dodáva hlavne mitochondrie (elektrárne buniek). Proteínový pakín je prítomný v zmenenej forme u niektorých pacientov s PD a stáva sa spúšťačom ochorenia. Od Pakina sa vyžaduje, aby pokazil chybu mitochondrie a pod miernym stres to chráni funkčné mitochondrie pred ďalším poškodením stimuláciou signálu prežitia. Podobná funkcia sa pripisuje receptoru Ret / GDNF. Obe stimulujú mitochondrie a zjavne sa môžu navzájom nahradiť.

Etiológia (príčiny)

Biografické príčiny

 • Genetická záťaž - familiárne dedičné mutácie aj inherentné gen varianty.
  • Genetické riziko závislé od polymorfizmu génov:
   • Gény / SNP (polymorfizmus jedného nukleotidu; anglicky: polymorfizmus jedného nukleotidu):
    • Gény: LRRK2, PARK2, PINK1, SNCA.
    • SNP: rs1790024 v géne PARK2
     • Alelová konštelácia: DD (spôsobuje skorý nástup Parkinsonova choroba (juvenilný Parkinsonova choroba)).
    • SNP: rs10945791 v PARKU2 gen.
     • Alelová konštelácia: DD (spôsobuje skorý nástup Parkinsonova choroba (juvenilný Parkinsonova choroba)).
    • SNP: rs34637584 v LRRK2 gen.
     • Alelová konštelácia: AG (15-30% riziko PD).
     • Alelová konštelácia: AA (15-30% riziko PD).
    • SNP: rs34778348 v géne LRRK2.
     • Alelová konštelácia: AG (3.0-násobná).
     • Konštelácia alel: AA (> 3.0-násobne)
    • SNP: rs33939927 v géne LRRK2.
     • Alelové konštelácie: AC, CG, CT (spôsobujú Parkinsonovu chorobu-8 (PARK8), zriedkavá familiárna forma PD).
     • Alelové konštelácie: AA, GG, TT (spôsobujú Parkinsonovu chorobu-8 (PARK8), zriedkavá familiárna forma PD).
    • SNP: rs35801418 v géne LRRK2.
     • Alelová konštelácia: AG (spôsobuje Parkinsonovu chorobu-8 (PARK8), zriedkavá familiárna forma PD).
     • Alelová konštelácia: GG (spôsobuje Parkinsonovu chorobu-8 (PARK8), zriedkavá familiárna forma Parkinsonova choroba).
    • SNP: rs45478900 v géne PINK1.
     • Konštelácia alel: AA (3-násobne).
     • Alelová konštelácia: AG (3-násobná)
    • SNP: rs356219 v géne SNCA
     • Alelová konštelácia: AG (1.3-násobná).
     • Konštelácia alely: GG (1.6-násobná)
  • Genetické poruchy spojené so symptomatológiou Parkinsonovej choroby:
   • Ceroidná lipofuscinóza
   • Gerstmann-Strausler-Scheinkerova choroba
   • Hallervorden-Spatzova choroba
   • Huntingtonova choroba
   • Familiárna olivopontocerebelárna atrofia
   • Wilsonova choroba (meď skladovacia choroba) - autozomálne recesívna dedičná porucha, pri ktorej jedna alebo viac génových mutácií narúša metabolizmus medi v pečeň.
  • Ranný typ (ľudia, ktorí radi vstávajú skoro ráno): boli identifikované varianty génov spojené s týmto chronotypom: 27% zvýšené riziko pre ranné typy.
 • Vek - pribúdajúci vek

Príčiny správania

 • Výživa
  • Vysoký príjem nasýtených mastných kyselín
  • Nedostatok mikroživín (životne dôležité látky) - pozri Prevencia mikroživinami.
 • Užívanie drog
 • Fyzická aktivita
  • Fyzická nečinnosť - jedinci, ktorí trávili ≥ 6 hodín týždenne fyzickou aktivitou doma a dochádzali do práce, mali o 43% nižšie riziko vzniku PD ako jedinci, ktorí týmto aktivitám venovali menej ako 2 hodiny týždenne.
 • Súvisiace s traumou - boxerova encefalopatia.

Príčiny spojené s chorobami

 • Syndrómy demencie
 • Infekčné súvisiace, napr
  • Postencefalitické, pri Creutzfeld-Jakobovej chorobe.
  • Chronický zápal pečene B (1.76-násobne).
  • Chronický zápal pečene C (1.29-násobok) (1.51-násobok)
 • Kortikálno-bazálna gangliová degenerácia.
 • Metabolické príčiny - napr. V dôsledku hypoparatyreózy, hepatolentikulárnej degenerácie.
 • Alzheimerova choroba
 • Viacnásobná systémová atrofia
 • Porucha spánkového správania REM (RBD): charakterizovaná živými snami a fyzickou aktivitou počas spánku snov (fáza spánku REM; „rýchle pohyby očí, REM“); patrí do skupiny parasomnií (poruchy spánku s rušivými sprievodnými príznakmi); 80% všetkých postihnutých osôb vyvinie v nasledujúcich 15 rokoch takzvanú alfa-synukleinopatiu; 90% sú muži, 80% majú viac ako 60 rokov
 • Shy-Dragerov syndróm
 • Infarkt ganglionu alebo krvácanie z oka
 • Sporadická olivopontocerebelárna atrofia
 • Striatonigrálna degenerácia
 • Novotvar mozgového priestoru - napr. mozog nádor.
 • Cerebrovaskulárne rizikové faktory (cievy týkajúce sa prívodu krvi do mozgu), ktoré sú podobne spojené s rozvojom PD ako s Alzheimerovou chorobou
  • Mŕtvica (mŕtvica)
  • Srdce zlyhanie (srdcová nedostatočnosť) (HR: 1.43 s PD).
  • Alzheimerova choroba (viď vyššie).
  • Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) - pozastaví sa dýchanie počas spánku spôsobeného prekážkou v dýchacích cestách, ktorá sa často vyskytuje niekoľko stokrát za noc (HR: 1.65 s PD)

Lieky

Znečistenie životného prostredia - intoxikácie (otravy).

 • Hliník
 • Viesť
 • Kobalt
 • disulfiram (liek, ktorý možno použiť na podporu abstinencie v alkohol závislosť).
 • insekticídy
  • Rotenón (derivát pyranofurochromónu, od ktorého je odvodená jeho základná štruktúra izoflavóny).
 • Sírouhlík
 • Látky znečisťujúce ovzdušie
  • Tuhé častice (PM2.5) - 13% zvýšené riziko ochorenia na 5 μg / m3 zvýšenie tuhých častíc v mieste pobytu (miera nebezpečnosti 1.13; 1.12 až 1.14); združenie bolo dávka-závislá až do PM2.5 koncentrácie 16 ug / m3.
  • Oxid uhoľnatý
 • Mangán (výpary obsahujúce mangán počas zváranie) → vývoj a progresia mangán parkinsonizmus.
 • Metylalkohol (metanol)
 • MPTP (l-metyl-l-1-fenyl-l, 1-tetrahydropyridín) [neurotoxín].
 • Pesticídy
  • Organo-chlór pesticídy - napr. beta-hexachlórcyklohexány (beta-HCH) boli častejšie zistené u pacientov s PD (76%) v porovnaní s kontrolnou skupinou (40%)
 • ortuť amalgám (+ 58%).
 • kyanid