Metóda neutrálnej nuly: Liečba, účinok a riziká

Metódou neutrálnej nuly ortopéd hodnotí a dokumentuje rozsah pohybu kĺbu pomocou trojmiestneho kódu, ktorý je indexovo platný a dá sa vysledovať do poistného systému. Pri metóde neutrálnej nuly stojí pacient najskôr v neutrálnej polohe všetkých kĺby a z tejto neutrálnej polohy nakoniec posúva kĺby jednotlivo smerom od tela a smerom k telu, keď je o to požiadaný, s rozsahom pohybu naznačeným vo forme uhla okolo príslušnej osi pohybu. Znalecké posudky predovšetkým v rámci zákonného úrazového poistenia, súkromného poistenia alebo sociálneho súdu je možné vyhotoviť metódou neutrálnej nuly, ale táto metóda je relevantná aj v čisto klinickej oblasti a používa sa tu najmä pre hodnotenie obmedzení týkajúcich sa chorôb alebo nehôd v každodennom živote.

Aká je metóda neutrálnej nuly?

Na vyhodnotenie a dokumentáciu rozsahu pohybu kĺbu ortopéd používa metódu neutrálnej nuly. Metóda neutrálnej nuly je index, ktorý používa ortopédia na hodnotenie a dokumentáciu pohyblivosti kĺbov. Register sa zaznamenáva vo forme trojmiestneho kódu. Tento kód označuje maximálny rozsah pohybu kĺbu ako uhlový stupeň okolo konkrétnej osi. Nulová nulová poloha kĺbu označuje počiatočnú polohu. Je to ekvivalentné uhlu nula stupňov, aký existuje v kĺby keď stojí vzpriamene s nohami rovnobežnými, ruky visia uvoľnené a palca smerujúc dopredu. Z tejto neutrálnej polohy sa určuje pohyblivosť v metóde neurálnej nuly výchylkami v rôznych smeroch. Prvé číslo kódu obvykle zodpovedá pohybu smerom od tela, druhé číslo je 0 pre neutrálnu nulovú polohu a tretie číslo popisuje pohyb smerom k telu. V jednotlivých prípadoch je však možné určiť rozsah pohybu aj v opačnom poradí. Pre kĺby s viacerými osami pohybu ortopéd zaznamená samostatný kód pre každú os. Pretože je kód štandardizovaný, rozsah pohybu kĺbu možno jednoznačne ilustrovať v správach a listoch. Týmto spôsobom môže byť závažnosť obmedzenia pohybu zrozumiteľná bez ohľadu na inštitúciu.

Funkcia, účinok a ciele

Metóda neutrálnej nuly je obzvlášť dôležitá v súvislosti so znaleckým posudkom. Takéto stanovisko môže byť potrebné napríklad v súvislosti so zákonným úrazovým poistením. S meracími listinami zákonného úrazového poistenia pracujú aj súkromné ​​úrazové poisťovne a znalecké posudky sociálnych súdov. Tieto meracie listy zaznamenávajú výsledky metódy neutrálnej nuly na horných a dolných končatinách. Dokumentácia a postup hodnotenia však zohrávajú úlohu aj na čisto klinickej úrovni, pretože pomocou indexu sa dá určiť rozsah obmedzenia pohybu v každodennom živote v dôsledku choroby alebo úrazu. Úspešnosť prebiehajúceho pohybu terapie možno tiež sledovať za určitých okolností metódou neutrálnej nuly. Za týmto účelom sa najskôr uskutoční pohybové hodnotenie terapie, ktorá sa potom porovnáva s novými údajmi po ukončení liečby. Pri použití metódy neutrálnej nuly má lekár najskôr stáť pacienta vo vzpriamenej polohe s uvoľnenými rukami visiacimi, nohy paralelne k sebe a palca smerujúce dopredu zaujmú polohu všetkých kĺbov neutrálnej nuly. Potom požiada pacienta o predĺženie, prehnutie, vnútorné otočenie, vonkajšie otočenie, únos alebo viesť príslušného končatiny alebo príslušných kĺbov. Za určitých okolností môže tiež aktívne asistovať pacientovi požadovaným pohybom. Nakoniec existujú hodnoty referenčného uhla pre zapísanie pohyblivosti každého kĺbu. Pre ramenný kĺb, napríklad referenčný index pre únos a addukcia zodpovedá kódu 180-0-20 až 40. Ak však ramenný kĺb je narušený v únosnapríklad, a môže sa tak pohybovať iba zo zvislej zvislej polohy do vodorovnej polohy, lekár zaznamená neobmedzený rozsah pohybu 90 stupňov namiesto neobmedzeného rozsahu pohybu 180 stupňov. Index by potom zodpovedal 90-0-20 až 40. Uhlové znamienka sa zvyčajne nezaznamenávajú do indexu metódy neutrálnej nuly, pretože sú samy osebe.

Riziká, vedľajšie účinky a nebezpečenstvá

Metóda neutrálnej nuly pre pacienta nepredstavuje žiadne riziká ani vedľajšie účinky. Môže sa preto bez problémov vykonávať ambulantne. Zvláštnosti vznikajú pri zákroku hlavne vtedy, keď nie je možné dosiahnuť neutrálnu nulu polohy kĺbu z dôvodu poškodenia. V tomto prípade nie je nula v strede indexu, ale pohybuje sa na stranu, kde je deficit v rozsahu pohybu. Číslo uhla potom označuje deficit, pričom 0 predstavuje samotný rozsah pohybu. Metódu neutrálnej nuly nie je možné použiť na štatistické vyhodnotenie. Z tohto dôvodu jeden extrakty uhlové údaje pre jednotlivé pohyby z indexu, sčíta ich a vypočíta priemer zo všeobecného rozsahu pohybu. Vo väčšine krajín metóda neutrálnej nuly ako taká neexistuje a rozsah pohybu je vždy daný priemerom jednotlivých uhlov. V Nemecku zaujíma metóda neutrálnej nuly osobitné postavenie v kontexte kŕčovitosť. Pri rýchlych pohyboch sa spastický sval sťahuje podstatne skôr, a tak znižuje rozsah pohybu v každodennom živote. Preto v tomto klinickom obraze počas metódy lekár rozlišuje medzi mierou pohybu počas pasívneho pomalého pohybu a pasívnym rýchlym pohybom, aby zodpovedal rozsahu spastického obmedzeného pohybu.