Narkotický predpis: informácie a ďalšie

BtM predpis na prísne sledované lieky

Nemecko

Okrem bežných receptov na zdravotné poistenie a súkromných receptov môže lekár vystaviť aj narkotický recept – v skratke BtM recept. Je určený na predpisovanie narkotík tzv.

Ide najmä o drogy, ktoré sú návykové alebo sa dajú zneužiť. Často ide o aktívne zložky s obzvlášť silnými návykovými alebo myseľ meniacimi účinkami.

Patria sem napríklad silné lieky proti bolesti zo skupiny opioidov (ako je morfín, fentanyl), ktoré sa podávajú pri nádorových bolestiach alebo ťažkej akútnej či chronickej nenádorovej bolesti. Benzodiazepíny (prášky na spanie), amfetamíny (stimulanty), halucinogény (napr. LSD) a liečivé drogy (ako listy koky, mačka a ópium) sú tiež klasifikované ako narkotiká.

Nie všetky omamné látky uvedené v zákone o narkotikách (zákon o BtM) môžu byť predpísané. Zákon rozlišuje látky, ktoré možno a nemožno predpisovať.

Lekári môžu predpisovať omamné látky len vtedy, ak je ich použitie u ľudí opodstatnené a účel nemožno dosiahnuť iným spôsobom, napríklad liekmi, ktoré nepodliehajú zákonu o omamných látkach (zákon o BtM).

Rakúsko

V Rakúsku funguje výdaj potenciálne návykových drog podobne. Pre narkotiká sa však používa pojem „návykové jedy“ – príslušným predpisom je teda predpis Suchtgift a základným zákonom je zákon o omamných látkach (SMG).

V Rakúsku je možné recepty na omamné látky identifikovať podľa takzvanej „Suchtgiftvignette“ (narkotická nálepka), ktorú vyžadujú lekári od okresných úradov v provinciách a od ústrednej kancelárie vo Viedni. Lekári musia dodržiavať určité predpisy pre informácie na recepte.

Švajčiarsko

Vo Švajčiarsku je predpisovanie a marketing narkotík prísne regulované aj švajčiarskym zákonom o narkotikách (BetmG). Predpisy BtM vo Švajčiarsku požadujú lekári jednotlivo prostredníctvom kantonálnych zdravotníckych úradov.

Čo je napísané na BtM recepte?

Nemecko

V Nemecku je predpis BtM oficiálnym formulárom v troch častiach, ktorý pozostáva zo žltého krycieho listu a dvoch kópií. Časť III zostáva lekárovi na archiváciu, časť II lekáreň odošle zdravotnej poisťovni na vyúčtovanie alebo v prípade súkromného pacienta odovzdá späť s účtenkou. Časť I zostáva v lekárni na dokumentáciu.

Povinný je aj návod na použitie (individuálna a denná dávka), prípadne poznámka „Podľa písomných pokynov“, ak lekár dá pacientovi samostatný papierik s návodom na použitie.

Okrem toho sa na predpise BtM nachádzajú špeciálne označenia ako „S“ pre substitučné lieky. To by zahŕňalo metadón ako drogovú náhradu pre pacientov závislých od opiátov (napríklad závislých od heroínu).

Okrem toho musí byť na predpise s narkotikom uvedené meno, adresa (vrátane telefónneho čísla) a podpis lekára.

Nové BtM recepty sú k dispozícii od marca 2013. Oproti starým receptom nesú poradové deväťmiestne číslo receptu, ktoré umožňuje jednoznačné pridelenie predpisujúcemu lekárovi.

Rakúsko

Narkotický predpis v Rakúsku je v podstate bežný hotovostný predpis, ktorý sa po nalepení narkotickej nálepky stáva predpisom na narkotikum. Lekár musí písomne ​​zaznamenať množstvo aj silu lieku a špecifikovať presné pokyny na použitie (napr. „dvakrát denne v dvanásťhodinových intervaloch“ a nie „pri bolesti“ alebo „podľa potreby“).

Švajčiarsko

Formuláre receptov na predpisovanie omamných látok boli vo Švajčiarsku upravené v roku 2017. Nové tlačivo je teraz trojjazyčné (nemčina, francúzština, taliančina) a obsahuje niekoľko prvkov, ako napríklad čiarový kód vedľa čísla predpisu (pre jednoduchšie overenie) a bezpečnostnú značku ako ochrana proti kopírovaniu.

Okrem toho sa teraz môžu na jednom formulári predpisovať iba dve drogy obsahujúce omamné látky.

Uplatnenie predpisu BtM

V Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku nie je rozdiel medzi vyplnením BtM alebo narkotického receptu a vyplnením normálneho receptu. Pacient predloží recept v lekárni a na oplátku dostane predmetný liek.

Predpis BtM: Platnosť

V Nemecku môže byť BtM recept vo všeobecnosti vyplnený v lekárni do 8. dňa (vrátane dátumu vystavenia). Potom už neplatí.

V Rakúsku je potrebné získať omamné predpisy v lekárni do 14 dní. Potom recept stráca platnosť.

Vo Švajčiarsku je platnosť BtM receptov jeden mesiac od dátumu vystavenia.

BtM recepty vo veterinárnej medicíne