Choroby srdcového svalu (kardiomyopatie): Lieková terapia

Terapeutické ciele

 • Zlepšenie kvality života alebo strednej dĺžky života.
 • Vyvarovanie sa komplikáciám (napr. Zhubné arytmogénne udalosti / život ohrozujúce srdcové arytmie)).

Terapeutické odporúčania

Dilatovaná kardiomyopatia (DCM)

Toto je abnormálne zväčšenie (rozšírenie) srdce sval, hlavne ľavá komora (srdcová komora). Na liečbu:

 • Kauzálna (súvisiaca s liečbou):
  • kardiomyopatia spôsobené vírusy možno liečiť interferón (imunostimulačný liek) (pozri myokarditída nižšie).
  • Pri autoimunitnom ochorení s dokázanou auto-Ak proti beta1-adrenergnému receptoru v myokarde (srdcový sval):
   • Imunadsorpcia (odstránenie auto-Ak) alebo.
   • Neutralizácia auto-Ak aptamérmi (väzba molekuly).
   • Ak je to potrebné, imunosupresívna terapia
  • V peripartu („okolo narodenia“) kardiomyopatia: bromokriptín (zatiaľ iba v štúdiách).
 • V prítomnosti srdce zlyhanie (srdcová nedostatočnosť): založené na pokynoch terapie (Pozri nižšie srdce zlyhanie *).
 • Na profylaxiu tromboembolizmu (preventívne opatrenia na prevenciu trombóza/ vaskulárne ochorenie, pri ktorom a krv zrazenina (trombus) sa tvorí v cieve): antikoagulanciá (drogy ktoré inhibujú zrážanie krvi) v fibrilácia predsiení (VHF) alebo keď sa zistia intrakavitárne (nachádzajúce sa v dutine) tromby (krvné zrazeniny).

* Poznámka: Dobrá odpoveď na liečbu zvyčajne naznačuje iba „remisiu“; po ukončení liečby došlo k relapsu v 44% prípadov (11 z 25 pacientov) do 6 mesiacov v jednej štúdii:

 • Pokles LVEF o> 10% a pod 50%.
 • Zvýšenie LVEDV o> 10% a nad normálnu hodnotu.
 • Zvýšenie NT-proBNP dvojnásobne a na> 400 ng / l
 • Klinické príznaky zlyhanie srdca (srdcová nedostatočnosť).

V kontrolnej skupine, ktorá pokračovala v liečbe, nebolo na základe štyroch kritérií zistiteľné žiadne zhoršenie u žiadneho pacienta. Potom bola tiež postupne prerušená farmakoterapia pacientov v kontrolnej skupine, čo malo za následok, že v nasledujúcich 6 mesiacoch sa zhoršilo aj u 36% týchto pacientov. Celkovo teda u 20 pacientov (40%) z 50 pacientov došlo k objektivizovateľnému zhoršeniu.

Hypertrofická (zväčšená) kardiomyopatia (HCM)

 • Lieková terapia na zlyhanie srdca (terapia na zlyhanie srdca):
  • Beta-blokátory - Pozor: antagonisty vápnika a beta-blokátory sa nesmú podávať súčasne kvôli riziku AV bloku (atrioventrikulárny blok; poruchy spôsobené poruchami vedenia z predsiene do komory).
  • V prípade intolerancie beta-blokátorov:dihydropyridínyTypu vápnik antagonisti (napr. verapamil, diltiazem).
 • In fibrilácia predsiení (pozri ďalej VHF): antikoagulanciá.
 • Hypertrofická obštrukcia kardiomyopatia (HOCM).
  • Mavacamten (modulátor myozínu): účinnosť bola preukázaná v klinickom skúšaní EXPLORER-HCM fázy III („prelomová terapia“): mavacamten znížil hyperkontraktilitu s následnými následkami:
   • 65.0% pacientov sa zlepšilo najmenej o jednu triedu NYHA v porovnaní s 31.3% s placebo (p ˂ 0.0001)
   • Kvalita života a výkonnosť sa podstatne zvýšila.
   • Obštrukcia (obštrukcia) výtokového traktu ľavej komory (LVOT) sa významne znížila.
   • Úplná remisia sa vyskytla takmer u jednej tretiny, tj neboli zistiteľné žiadne klinické, rádiologické alebo iné príznaky choroby.
  • Nasledujúce lieky sú kontraindikované (kontraindikácie):
   • Inotropné látky (zvyšujú kontraktilnú silu srdca), ako sú digitalis a sympatomimetiká.
   • Silné látky znižujúce dodatočné zaťaženie (na úľavu srdca), ako sú napr Inhibítory ACE.
   • Dusičnany (spôsobujú zvýšenie systolickej stenózy (zúženie)).

Reštriktívna (obmedzená) kardiomyopatia (RCM)

 • Včasná terapia srdcového zlyhania (pozri Liečba) s diuretikami (drenážnymi látkami); upozornenie: žiadny digitalis!
 • Profylaxia tromboembolizmu

Arytmogénna kardiomyopatia pravej komory (ARVCM)

 • Symptomatická terapia:

Izolovaná (ventrikulárna) nekompaktná kardiomyopatia (NCCM)

Tehotenská kardiomyopatia / kardiomyopatia po pôrode

 • Štandardná terapia ako pri srdcovom zlyhaní
 • 5 mg bromokriptín počas 2 týždňov, potom 2.5 mg počas 6 týždňov: po liečbe malo 7% všetkých účastníkov aj po šiestich mesiacoch závažné obmedzenie funkcie ľavej komory (<35%) a iba 3% následne trpeli srdcovým zlyhaním

Systémová amyloidóza spojená s TTR (ATTR).

 • V štúdii fázy III (ATTR-ACT) tafamidis preukázalo, že významne znižuje riziko úmrtia u pacientov o 30%.
 • 2020: Komisia EÚ schválila Tafamidis 61 mg na liečbu transtyretínovej amyloidózy s kardiomyopatiou (ATTR-CM). Liek je indikovaný na liečbu ATTR-CM u dospelých divokej aj dedičnej formy.