Rodová dysfória: príčiny, pomoc

Rodová dysfória: definícia

Ak chcete porozumieť pojmu rodová dysfória, musíte najprv vedieť, čo je rodová inkongruencia:

Stručne povedané: niektorí ľudia, ktorí sa narodili s penisom, sa stále cítia ako dievča/žena a nie ako chlapec/muž. Naopak, niektorí ľudia s prsiami a vagínou sa cítia ako muž, nie ako žena. Alebo sa postihnutí jasne neidentifikujú ani s mužským, ani s ženským pohlavím (nebinárne).

Iní však trpia rodovou inkongruenciou – odborníci to označujú ako rodová dysfória.

Pretrvávajúce utrpenie

Konkrétne to znamená, že rodová dysfória je prítomná, ak ňou niekto trpí vytrvalo:

 • necítiť, že patria (len) k pohlaviu, ktoré zodpovedá ich vlastným fyzickým pohlavným charakteristikám, a/alebo
 • byť ostatnými vnímaný ako muž/žena, aj keď to nezodpovedá ich vlastnej rodovej identite.

Preto je dôležité, aby ľudia s rodovou dysfóriou dostali správnu pomoc a podporu. Môže to mať napríklad formu psychoterapie a prípadne aj medicínskych opatrení na prispôsobenie tela vlastnej rodovej identite (pozri Liečba).

Kľúčové slovo Trans

Viac o transsexualite si môžete prečítať na našom partnerskom portáli Mylife.de.

Kľúčové slovo Inter*

Pojem inter* (intersex, intersexualita) sa vzťahuje na ľudí s variáciami vo fyzickom vývoji pohlavia: Ich telo má mužské aj ženské vlastnosti (pohlavné chromozómy, pohlavné hormóny, pohlavné orgány).

Zistite viac o intersexualite na našom partnerskom portáli Mylife.de.

Trans sa už nepovažuje za duševnú poruchu

To, či je stav klasifikovaný ako chorý alebo normálny, závisí aj od ducha doby. Odráža sa to v Medzinárodnej klasifikácii chorôb a súvisiacich zdravotných problémov (ICD), ktorú vydáva Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).

Jeho predchodca, ICD-10, stále používa termín transsexualizmus. Priraďuje ju ako „poruchu rodovej identity“ do kapitoly o duševných poruchách – presnejšie k poruchám osobnosti a správania. Táto forma identity je preto klasifikovaná ako patologická.

Toto sa zmenilo s ICD-11:

 • Na jednej strane sa namiesto pojmu „transsexualizmus“ používa pojem „rodová inkongruencia“.

Členské štáty WHO majú v súčasnosti flexibilné prechodné obdobie v trvaní najmenej piatich rokov, aby sa pripravili na zavedenie revidovaného systému klasifikácie.

Zatiaľ nie je jasné, kedy ICD-11 konečne nahradí ICD-10 v jednotlivých krajinách. Závisí to okrem iného od toho, ako rýchlo je k dispozícii úradný preklad do príslušného národného jazyka. Aj v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku sa v súčasnosti na účtovanie stále používa ICD-10.

To, ako postihnutí vnímajú nesúlad medzi biologickým pohlavím a rodovou identitou v jednotlivých prípadoch, sa líši. Napríklad sú možné tieto „znamenia“:

 • hlboký pocit byť navonok mužom alebo ženou, ale vôbec sa tak necítiť
 • Odmietanie vlastného tela a silná túžba zbaviť sa sexuálnych charakteristík (ako je penis, Adamovo jablko, prsia, vulva, vagína), ktoré sú vnímané ako nevhodné
 • silná túžba byť vnímaný okolím a zaobchádzať s ním spôsobom, ktorý zodpovedá vlastnej rodovej identite (napr. ako muž, ako žena alebo ako nebinárna osoba)

Aby lekári dokázali diagnostikovať rodovú dysfóriu, musia tieto pocity pretrvávať dlhú dobu (pozri diagnózu) a musia byť spojené so značným trápením.

Sprievodné duševné poruchy

Niektorí ľudia s rodovou inkongruenciou/rodovou dysfóriou trpia aj psychickými problémami alebo poruchami. Štúdie ukazujú, že tieto sa u nich vyskytujú častejšie ako v bežnej populácii. Medzi tieto duševné poruchy patria

 • depresia
 • Samovražedné myšlienky a činy
 • poruchy úzkosti
 • Poruchy osobnosti
 • Disociačné poruchy
 • Poruchy príjmu potravy
 • zneužívanie návykových látok (napr. zneužívanie drog alebo liekov)

Niekedy je duševná choroba tiež spočiatku úspešným (nevedomým) spôsobom vyrovnávania sa s rodovou dysfóriou. Napríklad anorexia u dospievajúcich môže byť pokusom zastaviť vývoj tela v smere neželaného pohlavia (rast fúzov, nástup menštruácie atď.).

Rodová dysfória: príčiny

Zatiaľ nie je známe, prečo sa u niektorých ľudí rozvinie rodová dysfória – či už v detstve alebo neskôr. Odborníci predpokladajú, že sa na tom podieľajú rôzne faktory.

Teraz sa zdá najpravdepodobnejšie, že rodová identita sa vytvára ešte pred narodením. Možné sú genetické faktory a/alebo hormonálne vplyvy počas vývoja.

Žiadny z týchto faktorov sám osebe nemôže spôsobiť rodovú dysfóriu. Odborníci sa domnievajú, že rozpor medzi vnímaným a priradeným pohlavím sa u niektorých ľudí vyvíja len v dôsledku vzájomného pôsobenia medzi nimi.

Keď sa počas puberty náhle objavia príznaky rodovej dysfórie, odborníci hovoria o „rýchlo nastupujúcej rodovej dysfórii“. Príčiny tejto rýchlej rodovej dysfórie nie sú tiež známe.

Rodová dysfória: diagnóza

Postihnutí tak môžu len sami zistiť, či sa cítia byť k inému pohlaviu alebo k žiadnemu rodu, bez ohľadu na ich vlastnú biológiu – a ako veľmi sa ich to dotýka a aké to má osobné dôsledky.

Skúsení lekári a terapeuti môžu postihnutých v tomto procese podporovať s otvorenosťou a rešpektom.

Celostný pohľad na postihnutých

 • Dôležité vývojové kroky pred, počas a možno aj po puberte
 • Predchádzajúce telesné a vzťahové skúsenosti
 • coming out skúsenosti, reakcie v sociálnom prostredí (napr. rodina, okruh priateľov)
 • Možné skúsenosti s diskrimináciou na základe rodovej identity
 • Životná situácia, t.j. bytová situácia, školská alebo profesionálna situácia, partnerský vzťah a pod.
 • Biografické údaje (najmä stresujúce životné udalosti, rodinné vzťahy)
 • akékoľvek predchádzajúce ochorenia
 • Možné náznaky variantov vo fyzickom sexuálnom vývoji
 • Duševný stav (pomocou štandardizovaných metód)

Lekári alebo terapeuti sa tiež snažia určiť, či rodová inkongruencia/rodová dysfória pretrváva niekoľko mesiacov, je dočasná alebo prerušovaná. Aj to je možné.

Orientácia na DSM-5

Lekári / terapeuti môžu použiť DSM-5 ako sprievodcu pri diagnostikovaní rodovej dysfórie. Toto je piate (a aktuálne platné) vydanie Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (podľa ICD-10, ktorý je v súčasnosti stále široko používaný, je transsexualizmus stále klasifikovaný ako duševná porucha, ale už nie v novom MKN- verzia 11).

Podľa toho je diagnóza rodovej dysfórie u dospievajúcich a dospelých založená na dvoch bodoch:

 • Výrazný nesúlad medzi vnímaným pohlavím a primárnymi sexuálnymi charakteristikami, ako sú vaječníky, penis a/alebo sekundárnymi sexuálnymi charakteristikami, ako sú prsia, brada (u dospievajúcich: očakávané sekundárne sexuálne charakteristiky)
 • výrazná túžba zbaviť sa vlastných primárnych a/alebo sekundárnych sexuálnych charakteristík (u dospievajúcich: zabrániť rozvoju sekundárnych sexuálnych charakteristík)
 • výrazná túžba patriť k opačnému pohlaviu (muž/žena) alebo alternatívnemu pohlaviu
 • Vyslovené presvedčenie prejavovať typické pocity a reakcie opačného pohlavia (muž/žena) alebo alternatívneho pohlavia

2. klinicky významné utrpenie alebo poruchy v sociálnych, vzdelávacích alebo iných dôležitých oblastiach fungovania

Čo sa stane ďalej?

Dôležité body sú napríklad:

 • Má sa neželaný pubertálny vývin adolescenta zastaviť liekmi (blokátory puberty)?
 • Je žiaduce zmeniť pohlavie? Ak áno, akými opatreniami a v akom poradí (napr. mastektómia, odstránenie semenníkov)?
 • Je psychoterapia užitočná (napr. na objasnenie takýchto problémov) alebo dokonca potrebná (napr. pri duševných poruchách)?

Rodová dysfória: liečba

Správna podpora môže byť kľúčová pri pomoci ľuďom s rodovou dysfóriou nájsť si vlastný spôsob, ako sa vysporiadať s rozdielom medzi ich biologickým a vnímaným pohlavím. Najlepšia forma podpory závisí od konkrétneho prípadu.

Prvým krokom je často požiadať o radu kompetentnú kontaktnú osobu, napríklad v príslušnej poradni. Psychoterapia môže byť užitočná aj pri rodovej dysfórii.

poradenstvo

Kompetentné kontakty na tému rodovej inkongruencie a rodovej dysfórie nájdete v trans* organizáciách a komunitných poradenských centrách.

V rámci informatívnej konzultácie sa môžete napríklad informovať o právnych otázkach (ako je zmena mena) alebo všeobecne o rôznych možnostiach liečby rodovej dysfórie (vrátane ich rizík).

Poradenstvo sa môže zamerať aj na psychologickú problematiku (intervenčné poradenstvo) – napríklad ak niekto bojuje s prideleným pohlavím a hľadá svoju rodovú identitu. Empatickí poradcovia môžu ponúknuť aj súcitné ucho a podporu v ťažkých životných situáciách (napríklad v škole alebo v rodine).

Psychoterapie

 • nevedia sa vyrovnať s tým, že ich vlastné telo je „nesprávne“ pohlavie (možno spojené s pocitmi menejcennosti, viny alebo hanby)
 • potrebujú podporu pri rozvíjaní vlastnej identity
 • potrebujú podporu v rozhodovacích procesoch (napr. pokiaľ ide o zmenu pohlavia)
 • potrebujú podporu po zmene pohlavia (napríklad prostredníctvom hormonálnej liečby)
 • majú problémy v rodine, partnerstve alebo s vlastnou rodičovskou rolou

Psychoterapia je indikovaná najmä pri sprievodných psychických problémoch, ako je úzkosť alebo depresia.

Rodová dysfória je komplexná. Psychoterapeut by teda mal mať s témou čo najviac skúseností!

Blokáda puberty u detí a dospievajúcich

Deťom a dospievajúcim s rodovou dysfóriou sa môžu podávať takzvané blokátory puberty (ako je leuprorelín).

Tieto lieky odkladajú pubertu. To dáva adolescentom čas, aby si definitívne ujasnili svoju rodovú identitu a v prípade potreby urobili konečné rozhodnutie pre alebo proti zmene pohlavia (a v akej forme).

Viac o tejto téme si môžete prečítať v našom článku o blokátoroch puberty.

Ošetrenia na úpravu tela majú za cieľ harmonizovať telo s vnímaným pohlavím (rodová identita). To sa dá dosiahnuť napríklad hormonálnou liečbou a/alebo chirurgickým zákrokom. Postihnutým môžu pri zmene pohlavia pomôcť aj iné liečebné opatrenia (napríklad nácvik hlasu a reči a rôzne pomôcky).

Hormonálne liečby

Je dôležité, aby akákoľvek hormonálna terapia bola pod dohľadom lekára. Hormóny ovplyvňujú mnohé procesy v tele a prinášajú so sebou aj riziká. Preto nie je vhodné užívať hormóny samostatne (napr. prípravky z internetu)!

logopédia

Tréning hlasu a reči môže spôsobiť, že hlas ľudí s rodovou dysfóriou bude pre ich okolie pôsobiť viac mužsky alebo viac žensky.

Medzi rozhodujúce faktory patrí frekvencia hlasu, rečové vzorce, zafarbenie a melódia reči. Pomocou špeciálnych cvičení, ktoré sa pravidelne vykonávajú, môžete zmeniť svoj vlastný hlas tak, aby znel viac mužsky alebo ženskejšie.

Maskulinizačné zásahy a pomôcky

Rôzne zásahy môžu spôsobiť, že telo bude z biologického hľadiska pôsobiť mužnejšie. Postihnutí sa potom často cítia viac v harmónii so svojím telom, čo môže byť veľkou psychickou úľavou.

Alternatívne alebo ako doprovod môžu zmenu pohlavia podporiť rôzne pomôcky. Nižšie nájdete výber maskulinizačných procedúr a pomôcok:

Kompresné vesty alebo košele: Tieto takzvané viazače sú možnou alternatívou mastektómie. Môžu byť použité na vizuálne sploštenie prsníkov.

Takéto spojivá sa môžu nosiť aj na preklenutie času pred mastektómiou, aby sa aspoň vizuálne zmenšila nechcená veľkosť pŕs.

Pri nosení viazačov je potrebné dbať na to, aby kompresia neblokovala prekrvenie tkaniva a nespôsobila posturálne poškodenie.

Chirurgovia môžu takéto prístupové cesty použiť aj na odstránenie vaječníkov a vajíčkovodov (adnektómia). Pretože tieto produkujú dôležité pohlavné hormóny, musíte hormóny, ako je testosterón, užívať po zvyšok svojho života. V opačnom prípade hrozia zdravotné problémy, ako je osteoporóza.

Rekonštrukcia penoidu je veľmi zložitý postup. Medzi najčastejšie komplikácie patria striktúry uretry a fistuly. Získajte komplexné informácie od skúsených chirurgov!

Epitéza semenníkov penisu: Ide o imitáciu penisu vyrobenú zo silikónu, ktorú je možné pripevniť na oblasť genitálií pomocou lekárskeho lepidla. Vyzerá a pôsobí veľmi podobne ako skutočný penis.

Nosenie penilno-testikulárnej epitézy je možnou alternatívou k chirurgickej konštrukcii penisu. Môže tiež pomôcť postihnutým rozhodnúť sa pre alebo proti chirurgickej rekonštrukcii penoidu.

Po takejto operácii môže byť nápomocná aj epitéza: Kto si (ešte) nedal vložiť protézu kavernóznych teliesok, môže si ňou dať stuhnutý penis na pohlavný styk.

Feminizačné postupy a pomôcky

Depilácia (epilácia): Mužský typ ochlpenia (tvrdé chĺpky, chĺpky na hrudi atď.) môže byť pre trans ženy veľkým problémom. Epilácia môže byť použitá na zbavenie sa nechceného ochlpenia. Ak chĺpky dorastú (napr. na tvári), môže byť potrebné ošetrenie zopakovať.

Ak si nie ste istí výberom postupu epilácie, požiadajte o radu odborníka (napr. dermatológa).

Operácia hlasového aparátu: To môže pomôcť, ak niekto veľmi trpí tým, že jeho hlas napriek logopedickej terapii neznie ženskejšie. Postup na hlasivkách spôsobí, že hlas znie vyššie. Logopedickú terapiu možno použiť aj na to, aby sa potom rečový vzor stal viac „ženským“.

Prsné protézy: Môžu vám tiež pomôcť dosiahnuť prsia, ktoré chcete, aspoň vizuálne. Silikónové prsné implantáty sa vkladajú do podprsenky alebo sa pripevňujú na kožu špeciálnym lepidlom.

Oprava Adamovho jablka: Výrazné Adamovo jablko pôsobí mužne a môže byť veľmi znepokojujúce pre ľudí s rodovou dysfóriou, ktorí sa cítia viac ako ženy. Či má tento postup zmysel alebo nie, nezávisí od veľkosti Adamovho jablka, ale od toho, do akej miery ho ľudia s rodovou dysfóriou trápia.

Môžete si napríklad nechať odstrániť penis a semenníky. Podobne ako pri ooforektómii sa po odstránení semenníkov (orchiektómii) musia užívať hormóny doživotne. To môže kompenzovať stratu produkcie hormónov.

Ďalším možným chirurgickým krokom v procese prispôsobovania sa ženskému pohlaviu je vytvorenie vagíny (neovaginy). Klitoris a stydké pysky môžu byť tiež chirurgicky upravené.

Zmena pohlavia – starostlivo zvážená

Pre mnohých ľudí s rodovou dysfóriou je zmena pohlavia cestou von z rokov utrpenia. Dokazujú to štúdie s údajmi od celkovo viac ako 2,000 XNUMX trans ľudí, ktorí podstúpili hormonálnu liečbu a/alebo chirurgické zákroky:

Záujemcovia by však mali vopred získať komplexné informácie o téme – v prípade potreby z viacerých kompetentných zdrojov:

 • Aké spôsoby zmeny pohlavia sú v mojom prípade možné?
 • Aké výsledky môžem očakávať?
 • Ako presne hormonálna terapia / operácia funguje?
 • Aké vedľajšie účinky a riziká môžem očakávať?
 • Aké náklady sú spojené s postupmi? Hradí časť nákladov zdravotné poistenie?