Electronic Sick Note (eAU)

Čo pre vás mení nový postup oznamovania?

Pre poistencov sa zavedenie elektronického potvrdenia o práceneschopnosti (EPP) mení len málo – základný postup pri hlásení choroby zostáva rovnaký.

V prípade choroby musíte zamestnávateľovi nahlásiť chorobu a najneskôr od tretieho dňa predložiť potvrdenie o práceneschopnosti (AU). AÚ vám vystaví ošetrujúci lekár ako obvykle.

Čo je nové: Vaša takzvaná povinnosť predložiť ho už neplatí. Od 1. októbra 2021 bude váš lekár posielať vaše údaje o práceneschopnosti priamo vašej zdravotnej poisťovni. Tento nový elektronický oznamovací kanál sa vzťahuje na všetky osoby poistené v rámci zákonného zdravotného poistenia – vrátane tých, ktorí sú v marginálnom zamestnaní.

Stále však máte povinnosť hlásiť svoje ochorenie. Chorobu musíte zamestnávateľovi nahlásiť telefonicky, faxom, e-mailom alebo aj prostredníctvom messengerových služieb (WhatsApp, SMS atď.). So zamestnávateľom by ste si mali vopred ujasniť, ktorý komunikačný kanál preferuje. Ste totiž povinní zabezpečiť, aby sa vaša nemocenská bez meškania dostala k vášmu zamestnávateľovi.

Zažil „žltý sklz“ svoj deň?

„Žltý lístok“ však nateraz nebude úplne zrušený: Váš lekár vám bude napriek novému oznamovaciemu postupu naďalej odovzdávať papierové potvrdenie o práceneschopnosti. Tento papierový certifikát vám slúži ako dôkaz a dokumentácia.

Kedy bude zavedené elektronické potvrdenie o práceneschopnosti?

Zákon o menovaní a zásobovaní (TSVG), ktorý vstúpi do platnosti v máji 2019, upravuje proces postupnej digitalizácie a sieťovania zdravotníctva. Stanovuje sa v ňom, že nový postup oznamovania eAU sa zavedie v dvoch krokoch:

  • Od 1. októbra 2021 bude váš lekár v prípade choroby prenášať vaše eAU do vašej zdravotnej poisťovne.
  • Od 1. júla 2022 bude vaša zdravotná poisťovňa preposielať vaše údaje o eAU aj zamestnávateľovi.

Od roku 2022 sa preto celý postup podávania správ AÚ bude vykonávať celoplošne v digitálnej forme. Od tohto dátumu sa bude používať len elektronické potvrdenie o práceneschopnosti. Váš zamestnávateľ aj vaša zdravotná poisťovňa budú následne plne integrovaní do postupu elektronického oznamovania AU.

Aké sú výhody elektronického potvrdenia o práceneschopnosti?

Nový postup elektronického podávania správ vám ponúka niekoľko výhod:

  • Vaša nemocenská príde do zdravotnej poisťovne rýchlejšie ako poštou.
  • Včasné oznámenie vašej pracovnej neschopnosti je zabezpečené.
  • Prípadné výplaty nemocenských dávok je možné realizovať rýchlejšie.

Úplná dokumentácia vašej práceneschopnosti môže byť zaručená aj prostredníctvom eAU. Dá sa tak predísť napríklad konfliktom v pracovnom práve. Napríklad otázka, či potvrdenie o práceneschopnosti bolo alebo nebolo vášmu zamestnávateľovi predložené včas. Elektronické potvrdenie o práceneschopnosti zjednoduší postup hlásenia, zníži byrokraciu a oslobodí vás od povinnosti ho predkladať.

Aké technické požiadavky potrebujete?

Viac informácií o elektronickom spise pacienta nájdete tu.

Technické požiadavky vám musia poskytnúť vaši ošetrujúci lekári alebo vaša lekárska prax. Telematická infraštruktúra (TI) je srdcom nahradenia papierovej AU.

Rovnako ako pri papierovej AU, aj eAU vyžaduje podpis vášho ošetrujúceho lekára. To znamená, že váš eAU je elektronicky podpísaný ním alebo ňou. Na tento účel je určený takzvaný kvalifikovaný elektronický podpis (ZEP).

Na takzvanom konektore e-health sa váš lekár identifikuje pomocou svojej karty zdravotníckeho pracovníka (eHBA) a čísla PIN. Vaše údaje sa následne „digitálne podpíšu“ a vaše eAU sa prenesú do zdravotnej poisťovne.

V určitých prípadoch sa môže váš lekár alternatívne identifikovať aj svojím preukazom lekárskej praxe (SMC-B) a podpísať vaše eAU – vysokú úroveň bezpečnosti v oboch prípadoch zaručuje šifrovaná komunikácia DÚ.

V prípade technickej poruchy DÚ Váš lekár zabezpečí informovanie Vašej zdravotnej poisťovne o Vašej práceneschopnosti.

Za týmto účelom váš lekár uloží vaše eAU v systéme riadenia praxe (PVS) a odošle ich neskôr, keď budú vyriešené technické problémy.

Ak to nie je možné do jedného pracovného dňa – v prípade dlhotrvajúcich technických problémov – vaša ošetrujúca ordinácia vám pošle papierovú kópiu vášho AU sama. Tento náhradný postup by však mal byť podľa Spolkového zväzu zákonných lekárov zdravotného poistenia potrebný len veľmi zriedkavo.