Dyskalkúlia: Indikátory, terapia, príčiny

Stručný prehľad

  • Symptómy: Ťažké ťažkosti v matematike (násobilky, základné aritmetika, textové úlohy) a v spracovaní čísel a kvantity, psychologické symptómy ako testovacia úzkosť, depresia, somatické ťažkosti, poruchy pozornosti, agresívne správanie.
  • Príčiny: Dosiaľ veľmi nejasné, diskutované sú poruchy mozgu a epilepsie v ranom detstve, genetické príčiny, súvislosť s poruchou čítania a pravopisu.
  • Diagnostika: Pre úspešnosť liečby je rozhodujúca včasná diagnostika, diagnostická diskusia s odborníkmi, posúdenie školského vývoja, objasnenie pomocou špeciálnych testov, fyzikálnych vyšetrení (ako sú testy zraku a sluchu, neurologické vyšetrenia).

Čo je to dyskalkúlia?

Odpoveďou na túto otázku je skrátka hlboká ťažkosť pri zaobchádzaní s matematikou. Podľa toho sa dyskalkúlia nazýva aj dyskalkúlia. Patrí medzi takzvané poruchy učenia. Táto skupina porúch školského vývinu ovplyvňuje nielen aritmetické, ale aj iné zručnosti ako čítanie či písanie – tieto sa nevyvíjajú „normálne“. Pozadie je definované zlyhanie výkonu mozgu.

Takmer vo všetkých prípadoch sa dyskalkúlia prejavuje už v detstve. Dyskalkúlia je charakterizovaná nesúladom medzi očakávaným a skutočným výkonom. Postihnutí majú veľké problémy s číslami a množstvami. V dôsledku toho považujú aj jednoduché výpočty za ťažké alebo nemožné pochopiť. V dôsledku dyskalkúlie sú výkony slabé nielen na hodinách matematiky, ale aj fyziky či chémie.

Dyskalkúlia nekončí školskými rokmi, ale zvyčajne vedie k problémom vo výchove a vzdelávaní, na univerzite, v práci alebo v súkromnom živote v dospelosti.

Kombinácia s inými poruchami

Frekvencia dyskalkúlie

Nedávne prieskumy o frekvencii dyskalkúlie dospeli k podobným výsledkom v rôznych krajinách. Napríklad v Nemecku má dyskalkúliu tri až sedem percent detí, dospievajúcich a dospelých.

Zaujímavé je, že dyskalkúlia je bežnejšia u amerických detí ako v Nemecku. Čiastočne za to môžu rozdiely v školskom systéme.

Ako spoznáte dyskalkúliu?

Okrem toho je narušená vizuálno-priestorová pracovná pamäť. Prejavuje sa to napríklad tým, že postihnuté osoby si ťažko pamätajú pozície čísel v matici (usporiadanie ako v tabuľke).

Príznaky v škôlke alebo predškolskom veku

Dôkaz o zvýšenom riziku dyskalkúlie je možný už v škôlkarskom veku. Rozpoznať dyskalkúliu v tomto veku však nie je vždy jednoduché. Prvými znakmi sú problémy s pomermi a počítaním. Ťažkosti spôsobuje aj začiatok narábania s jednotkami (napríklad hmotnosťou) a desatinnou sústavou.

Symptómy na základnej škole

Počítanie prstov je v podstate bežným nástrojom pri učení aritmetických stratégií. Dlhodobé počítanie prstov je na druhej strane, najmä pri ľahkých a precvičovaných úlohách, niekedy ďalším znakom dyskalkúlie.

Príznaky v každodennom živote

Pre deti s dyskalkúliou vznikajú rôzne ťažkosti aj v bežnom živote. Napríklad čítanie hodín, ako aj narábanie s peniazmi je pre postihnutých veľkou výzvou.

Psychický stres

Na jednej strane sa postihnuté deti často stiahnu a rozvíja sa u nich (skúška) úzkosť, depresívne symptómy a somatické ťažkosti. Somatické ťažkosti sú fyzické symptómy, ako sú bolesti hlavy alebo brucha, pre ktoré nemožno nájsť žiadnu organickú príčinu. Na druhej strane sú u postihnutých detí možné poruchy pozornosti, delikventné (= vybočujúce z normy) a agresívne správanie.

Je dyskalkúlia liečiteľná?

Dyskalkúlia je liečiteľná, ale nie vyliečiteľná. Terapia dyskalkúlie je založená takmer výlučne na individuálnej a cielenej podpore postihnutého dieťaťa. Postihnutí nedostávajú žiadne lekárske opatrenia, najmä žiadne lieky.

  • Školenie výpočtov
  • Behaviorálna terapia
  • Neuropsychologický tréning

Tréning počítania

Aritmetický výcvik vychádza buď z učebných osnov, alebo je od nich oddelený. Viac o aplikovaných cvičebných metódach si prečítajte v článku Cvičenia na dyskalkúliu.

Behaviorálny a neuropsychologický tréning

Individuálny cieľ

Cieľom terapie dyskalkúlie je, aby si dieťa vybudovalo vlastné matematické myslenie a rozvíjalo si tak cit pre čísla. To umožňuje dieťaťu osvojiť si základné matematické zručnosti, aby čo najlepšie využilo hodiny.

Porozumenie a spolupráca rodičov

Základom správneho zvládnutia dyskalkúlie je presné pochopenie poruchy. Dyskalkúlia neznamená zhoršenie inteligencie! Je však dôležité, aby príbuzní pochopili rozsah a dôsledky dyskalkúlie. To zahŕňa napríklad vedomie, že pri dyskalkúlii zohrávajú úlohu rôzne psychologické faktory ako tlak a frustrácia.

Napriek chvále, ktorá sa vždy odporúča, je dôležité vyhnúť sa tomu, aby ste od dieťaťa očakávali priveľa. Je dôležité, aby dieťa pochopilo perspektívu liečby: terapia poskytuje dlhodobú podporu a pomáha zlepšiť situáciu do budúcnosti.

Zapojenie školy

Terapia pre dospievajúcich a dospelých

Doposiaľ sa nápravné programy zameriavali predovšetkým na prostredie predškolských a základných škôl. V súlade s tým existuje len niekoľko príťažlivých podporných materiálov pre dospievajúcich a dospelých. Je potrebný výskum, ktorý by skúmal dlhodobý priebeh dyskalkúlie do dospelosti a možný rozvoj sprievodných porúch, najmä matematických a školských úzkostí.

Trvanie a náklady na liečbu

Je ťažké urobiť vyhlásenie o dĺžke trvania terapie dyskalkúlie. Vo väčšine prípadov trvá terapia najmenej jeden rok. Pokrok je však v jednotlivých prípadoch veľmi ťažké predpovedať.

Aké sú príčiny a rizikové faktory?

Možné rizikové faktory

Poruchy mozgu a epilepsie v ranom detstve môžu vyvolať dyskalkúliu. Okrem toho zohrávajú dôležitú úlohu psychosociálne a vzdelávacie faktory.

Genetické príčiny

Štúdie s rodinami a dvojčatami naznačujú, že dyskalkúlia je do určitej miery dedičná. Približne 45 percent postihnutých má príbuzných s poruchami učenia.

Dyskalkúlia sa niekedy vyskytuje v kontexte genetických porúch, ako je Turnerov syndróm alebo fenylketonúria.

Spojenie s dyslexiou?

Ako sa dyskalkúlia vyšetruje a diagnostikuje?

Včasná diagnostika dyskalkúlie je dôležitá, aby sa postihnutému dieťaťu dostalo primeranej podpory aj popri vyučovaní v škole. Len tak sa dajú rýchlo uzavrieť medzery vo vedomostiach a dieťa nestráca kontakt s hodinami.

Diagnostický rozhovor

Špecialistami na poruchy učenia sú detskí a dorastoví psychiatri alebo zodpovedajúci psychoterapeuti. Na začatie diagnostického rozhovoru je dôležité, aby sa lekár spýtal na dyskalkúliu rodičov aj postihnutého dieťaťa. V tomto bode sa často vyjasňujú nedorozumenia.

Potom sa s rodičmi podrobne porozpráva o symptómoch dyskalkúlie dieťaťa. Mali by sa prediskutovať aj akékoľvek poruchy jazykového a motorického vývoja. Môže sa vyskytnúť aj psychický stres, ktorý znižuje hnaciu silu dieťaťa. Nakoniec lekár zváži aj rodinnú situáciu, aby zistil prípadné rodinné stresy. Nakoniec by sa mala objasniť aj otázka, či už boli prijaté opatrenia proti dyskalkúlii.

Základom skúšky je zisťovanie stavu učenia a vývinu školy. Patrí sem aj správa zo školy. Táto správa by sa mala týkať všetkých oblastí školy vrátane motivácie dieťaťa, pretože niekedy sa s dyskalkúliou spájajú aj slabé jazykové znalosti. Časté zmeny v triede a škole sú tiež rizikovým faktorom akademických ťažkostí.

Skúšky

Fyzikálne vyšetrenie

Dôkladné fyzikálne vyšetrenie je dôležité na určenie akýchkoľvek neurologických alebo zmyslových deficitov, ako sú poruchy pozornosti, problémy s rečou, problémy s pamäťou a zrakovo-priestorová slabosť. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zrakovým a sluchovým ťažkostiam. Lekár zisťuje intelektové schopnosti pomocou štandardizovaného testu inteligencie.

Diagnóza „dyskalkúlie“ sa stanoví, keď sú splnené nasledujúce kritériá:

  • V štandardizovaných aritmetických testoch sa dosiahne výsledok medzi desiatimi najhoršími percentami.
  • Inteligenčný kvocient je väčší ako 70.
  • Rozdiel medzi výsledkami aritmetických testov a inteligenčným kvocientom je významný.
  • Dyskalkúlia sa objavila už pred šiestym ročníkom.

Je dôležité vylúčiť možnosť, že „matematická slabosť“ existuje len v dôsledku nedostatku výučby, neurologických chorôb alebo emocionálnych porúch. Ak je to tak, lekár stanoví diagnózu dyskalkúlie, pričom zohľadní všetky kritériá.

Aký je priebeh ochorenia a prognóza?

Bez individuálnej podpory však možno očakávať len malý pokrok v procese učenia a možnosti vzdelávania sú značne obmedzené. Štatisticky tí, ktorých sa to týka, odchádzajú zo školy skôr a majú problémy v ďalšom odbornom vzdelávaní.

To objasňuje, že podpora sa musí začať včas, aby sa znížili nevýhody spôsobené „slabosťou v matematike“ a umožnil sa normálny pokrok v učení.