DemTect: ako funguje test demencie

DemTect: Testovacie úlohy

DemTect (detekcia demencie) pomáha určiť duševné poruchy pacienta. Môže sa použiť aj na opis priebehu mentálneho zhoršenia. Podobne ako iné testy (MMST, hodinový test a pod.) sa používa v diagnostike demencie.

DemTect pozostáva z piatich častí, ktoré sa používajú na testovanie rôznych kognitívnych schopností.

Subtest DemTect: Zoznam slov

V prvom subteste sa testuje učebný rast epizodickej pamäte: Pacientovi sa prečíta zoznam slov s desiatimi pojmami (doska, pes, lampa atď.). Pacient je požiadaný, aby zopakoval všetky slová, ktoré si dokázal zapamätať – na ich poradí nezáleží. Celé sa to raz zopakuje (s rovnakým zoznamom slov).

Počet správne zopakovaných slov v oboch kolách sa sčítava (maximálne 20 bodov).

Subtest DemTect: Konverzia čísel

Potom je požiadaný, aby previedol dve číselné slová (napríklad „šesťstoosemdesiatjeden“) na zodpovedajúce čísla.

V tomto subteste je možné získať maximálne štyri body.

Subtest DemTect: Úloha supermarketu

V treťom subteste je pacient vyzvaný, aby vymenoval čo najviac vecí, ktoré sa dajú kúpiť v supermarkete. Tento subtest testuje plynulosť sémantického slova. Skúšajúci spočíta uvedené pojmy a zaznamená ich ako bodové hodnotenie (maximálne 30).

Subtest DemTect: Poradie čísel dozadu

Vo štvrtej úlohe sa postupne nahlas čítajú dvoj-, troj-, štvor-, päť- a šesťmiestne číselné sekvencie a pacient je požiadaný, aby ich opakoval spätne. Počíta sa najdlhšia postupnosť správne opakovaných čísel (maximálne šesť bodov). Táto úloha sa používa na testovanie pracovnej pamäte.

Subtest DemTect: Opakovanie zoznamu slov

DemTect: Hodnotenie

Na konci získajú všetky čiastkové výsledky z piatich subtestov zodpovedajúcu bodovú hodnotu podľa prevodnej tabuľky. Týchto päť bodových hodnôt sa pripočíta k celkovému výsledku (maximálne: 18). Poskytuje údaj o kognitívnom výkone pacienta:

  • 13 – 18 bodov: kognitívny výkon primeraný veku
  • 9 – 12 bodov: mierna kognitívna porucha
  • 0 – 8 bodov: Podozrenie na demenciu

Pri podozrení na demenciu sa vykonávajú ďalšie vyšetrenia.

Upozornenie: DemTect nie je vhodný na objasnenie podozrenia na demenciu u pacientov mladších ako 40 rokov.

DemTect: Kombinácia s MMST

DemTect je možné kombinovať aj s MMST (Mini Mental Status Test), ďalším dôležitým testom v diagnostike demencie. Táto kombinácia je veľmi užitočná, pretože DemTect dokáže odhaliť miernu kognitívnu poruchu lepšie ako MMST.