Damoktokog Alfa Pegol

Produkty

Damoktokog alfa alfa pegol bol schválený ako prípravok na injekčný roztok v Spojených štátoch a EÚ v roku 2018 a v mnohých krajinách v roku 2019 (Jivi).

Štruktúra a vlastnosti

Damoktokog alfa alfa pegol je pegylovaný, konjugovaný, rekombinantný s B-doménou krv koagulačný faktor VIII (rFVIII). Molekulárna hmota je približne 234 kDa. Liečivo sa vyrába biotechnologickými metódami.

účinky

Damoctocog alfa pegol (ATC B02BD02) dočasne nahrádza chýbajúce krv koagulačný faktor VIII, ktorý je nedostatočný pre hemostáza u pacientov s vrodeným hemofílie A. Z dôvodu pegylácie sa polčas a dávkovací interval predlžujú a zvyšuje sa AUC. To bolo v porovnaní s prírodným alebo rekombinantným faktorom VIII.

indikácia

Na prevenciu a liečbu krvácania u vopred liečených pacientov (PTP) vo veku ≥ 12 rokov s hemofílie A (vrodený nedostatok faktora VIII). Liek neobsahuje von Willebrandov faktor.

Dávkovanie

Podľa SPC. Liečivo sa vstrekuje intravenózne.

Kontraindikácie

Úplné bezpečnostné opatrenia nájdete na štítku s liekom.

Nepriaznivé účinky

Najčastejšie možné nepriaznivé účinky zahrnúť bolesť hlavy, kašeľa horúčka.