Úrovne starostlivosti (stupne ošetrovateľstva)

Stupne starostlivosti nahrádzajú úrovne starostlivosti

Predchádzajúce tri stupne starostlivosti boli v januári 2017 nahradené piatimi stupňami starostlivosti. Ponúkajú presnejšie a komplexnejšie posúdenie schopností a porúch pacienta. V závislosti od úrovne starostlivosti dostáva osoba, ktorá potrebuje starostlivosť, rôznu mieru podpory z poistenia starostlivosti.

Každý, kto bol predtým na úrovni starostlivosti, je automaticky zaradený do stupňa starostlivosti. Nikto nebude klasifikovaný horšie ako doteraz a nebude sa musieť báť žiadnej straty výhod. Naopak, väčšina ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, bude v budúcnosti skutočne dostávať vyššie dávky.

Klasifikácia: Čo sa hodnotí?

Hodnotitelia pri klasifikácii úrovne starostlivosti hodnotia konkrétne týchto šesť oblastí života („moduly“):

  • Mobilita (fyzická mobilita): ranné vstávanie, pohyb po domácnosti, lezenie po schodoch atď.
  • Mentálne a komunikačné schopnosti: Orientácia v mieste a čase, uchopenie faktov, rozpoznanie rizík, porozumenie tomu, čo hovoria ostatní atď.
  • Behaviorálne a psychické problémy: nočný nepokoj, úzkosť, agresivita, odpor k opatreniam starostlivosti atď.
  • Samostatné zvládanie nárokov a stresov súvisiacich s chorobou alebo terapiou a ich zvládanie: Schopnosť užiť si lieky sám, merať krvný tlak alebo ísť k lekárovi atď.
  • Organizácia každodenného života a sociálnych kontaktov: Schopnosť samostatne organizovať každodenný život, nadväzovať priamy kontakt s inými ľuďmi atď.

Päť úrovní starostlivosti

Úroveň starostlivosti 1 (celkový počet bodov: 12.5 až menej ako 27)

Ľuďom, ktorí potrebujú starostlivosť v 1. stupni starostlivosti, sa okrem iného poskytuje poradenstvo v oblasti starostlivosti, poradenstvo vo vlastnom dome, poskytovanie pomôcok a dotácií na zlepšenie životného prostredia (napríklad schodiskový výťah alebo sprcha primeraná veku).

Existuje aj výška úľavy (ambulantne) do 125 eur mesačne. Tá je určená na konkrétny účel a možno ju použiť napríklad na dennú alebo nočnú starostlivosť alebo krátkodobú starostlivosť.

Každý, kto dostáva plnú ústavnú starostlivosť, môže dostať príspevok až do výšky 125 eur mesačne.

Na 2. stupni starostlivosti dochádza k výraznému narušeniu samostatnosti a schopností.

Postihnutí, o ktorých sa stará domáca starostlivosť, majú nárok na mesačný peňažný príspevok (príspevok na opatrovanie) vo výške 316 eur alebo vecné dávky ambulantnej starostlivosti vo výške 724 eur mesačne. Účelová výška úľavy (ambulantne) je do 125 eur mesačne.

Výška dávky pri ústavnej starostlivosti je 770 eur mesačne.

Úroveň starostlivosti 3 (celkový počet bodov: od 47.5 do menej ako 70)

Za tento stupeň starostlivosti sa pri ambulantnej starostlivosti poskytuje peňažný príspevok vo výške 545 eur alebo vecná dávka vo výške 1,363 125 eur mesačne. Účelová výška úľavy (ambulantne) je do XNUMX eur mesačne.

Tí, ktorí dostávajú ústavnú starostlivosť, majú nárok na mesačnú dávku 1,262 XNUMX eur.

Úroveň starostlivosti 4 (celkový počet bodov: od 70 do menej ako 90)

Pacienti so stupňom starostlivosti 4 majú najťažšiu poruchu samostatnosti a schopností.

Hospitalizovaní pacienti majú nárok na dávku vo výške 1,775 XNUMX eur mesačne.

Úroveň starostlivosti 5 (celkový počet bodov: od 90 do 100)

Stupeň starostlivosti 5 zahŕňa aj najvážnejšie narušenie samostatnosti a schopností, ale sú tu aj špeciálne požiadavky na ošetrovateľskú starostlivosť.

Mesačný peňažný príspevok (ambulantne) je 901 eur, vecná dávka (ambulantne) je 2,095 125 eur a účelová výška úľavy (ambulantne) je do 2,005 eur. Výška dávky pri ústavnej starostlivosti je XNUMX XNUMX eur mesačne.

Okrem týchto hlavných súm dávok je možné žiadať aj o ďalšie benefity, ako sú respitná starostlivosť, krátkodobá starostlivosť, dotácie na opatrovateľské pomôcky či na bezbariérovú prestavbu domu.

Dotácia na náklady opatrovateľského domu

S cieľom odbremeniť ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť, dostávajú od januára 2 na 5. až 2022. stupni starostlivosti takzvaný „príplatok na dávku“. . Výška doplatku závisí od obdobia prijímania opatrovateľskej služby.

  • 5 percent osobného príspevku na náklady opatrovania počas prvého roka v opatrovateľskom zariadení.
  • 25 percent vlastného podielu na nákladoch na starostlivosť, ak ste v ústavnej starostlivosti dlhšie ako jeden rok.
  • 45 percent ich vlastného podielu na nákladoch na starostlivosť, ak žijú v domácnosti dlhšie ako dva roky.
  • 70 percent ich vlastného podielu na nákladoch na starostlivosť, ak sa o nich starajú v domove dôchodcov dlhšie ako 36 mesiacov.

Krátkodobá a respitná starostlivosť

Ak rodinný príslušník poskytujúci starostlivosť ochorie alebo chce ísť na dovolenku, náhradná starostlivosť je hradená z poistenia starostlivosti. Túto takzvanú respitnú starostlivosť môže poskytovať ambulantná opatrovateľská služba, dobrovoľní opatrovatelia alebo napríklad blízki príbuzní. Poistenie dlhodobej starostlivosti kryje náklady na náhradnú starostlivosť najviac šesť týždňov v kalendárnom roku a najviac do výšky 1,774 XNUMX eur.

Prechodná starostlivosť v nemocnici

Prechodná starostlivosť sa zvyčajne poskytuje v nemocnici, kde sa liečba uskutočnila. Je obmedzená na desať dní. Žiadosti o prechodnú starostlivosť sa podávajú prostredníctvom oddelenia sociálnych služieb nemocnice alebo priamo zdravotnej poisťovni.

Čiastočná ústavná starostlivosť (denná/nočná starostlivosť)

Niektorí ľudia, ktorí potrebujú starostlivosť, o ktoré by sa inak starali doma, môžu stráviť časť času vo vhodnom zariadení – buď v noci (nočná starostlivosť), alebo cez deň (denná starostlivosť). To je určené na doplnenie alebo posilnenie domácej starostlivosti.

Pomôcky a prerábky domov

Poistenie na opatrovanie čiastočne pokrýva náklady na opatrovateľské pomôcky. Technické pomôcky, ako sú opatrovateľské lôžka alebo invalidné vozíky, sa zvyčajne poskytujú zapožičaním alebo za príplatok. V prípade spotrebných výrobkov, ako sú jednorazové rukavice alebo podložky do postele, môže poistenie dlhodobej starostlivosti poskytnúť mesačný príspevok až do výšky 40 EUR bez ohľadu na úroveň starostlivosti.

Poistenie starostlivosti môže tiež prispieť až do výšky 4,000 XNUMX eur na opatrenie na náklady na úpravy domu, ako je inštalácia schodiskového výťahu.