Telesná dysmorfická porucha: diagnostika, terapia

Stručný prehľad

 • Diagnóza: Dotazník psychologického testu, vylúčenie prípadných skutočných znetvorujúcich chorôb
 • Symptómy: Neustála duševná zaujatosť vnímaným fyzickým nedostatkom, zmeny správania, psychické utrpenie
 • Príčiny a rizikové faktory: Psychosociálne a biologické faktory, skúsenosti z detstva, rizikové faktory sú zneužívanie, zanedbávanie, šikanovanie; predpokladá sa narušená chémia mozgu (metabolizmus serotonínu).
 • Liečba: Kognitívno behaviorálna terapia, medikamentózna liečba antidepresívami (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu SSRI, )
 • Prognóza: Ak sa telesná dysmorfická porucha nelieči, často sa chronicky vyvinie až do klamnej predstavy; vysoké riziko samovraždy; terapie vykazujú dobré výsledky

Čo je to dysmorfofóbia?

Ľudia s dysmorfofóbiou, tiež známou ako telesná dysmorfická porucha, neustále premýšľajú o svojom vzhľade. Postihnutí sa cítia znetvorení, aj keď na to nie je objektívny dôvod. Aj keď časť tela v skutočnosti nezodpovedá bežnému ideálu krásy, postihnutí to vnímajú oveľa horšie, ako to v skutočnosti je.

Dysmorfofóbia má ďalekosiahle dôsledky pre spoločenský a profesionálny život. Postihnutí sa stiahnu od priateľov a rodiny, pretože sa hanbia za svoj vzhľad. Zanedbávajú svoju prácu. Viac ako polovica postihnutých má samovražedné myšlienky. Dysmorfofóbia teda zvyšuje aj riziko samovraždy.

Telesná dysmorfická porucha (BDD) je zahrnutá do Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-5) Americkej psychiatrickej asociácie ako obsedantno-kompulzívna porucha. Je to preto, že ľudia s dysmorfofóbiou vykazujú podobné správanie ako ľudia s obsedantno-kompulzívnou poruchou.

V „Medzinárodnej štatistickej klasifikácii chorôb a súvisiacich zdravotných problémov“ (ICD-10) Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je dysmorfofóbia bez bludov klasifikovaná ako „somatoformná porucha“ ako variant hypochondriázy. Ak sa k tomu pridá bludné myslenie a správanie, klasifikuje sa to ako „porucha s bludmi“.

Koľko ľudí je postihnutých dysmorfofóbiou?

Svalová dysmorfia, svalová dysmorfická porucha

Špeciálnym variantom dysmorfofóbie je svalová dysmorfia alebo „svalová dysmorfická porucha“, ktorá postihuje najmä mužov. Vnímajú svoje telo ako málo svalnaté alebo sa cítia príliš malí. Aj keď ich telo už pripomína telo profesionálneho športovca, stále sa im nepáči. Niektorí preto začnú nadmerne trénovať. Svalová závislosť je známa aj ako Adonisov komplex alebo inverzná anorexia (reverzná anorexia).

Podobne ako u anorektikov, aj muži majú skreslené vnímanie svojho tela. Namiesto vyhýbania sa kalóriám sa však zameriavajú na konzumáciu potravín bohatých na bielkoviny. Niektorí sa v zúfalstve obracajú na anabolické steroidy, aby čo najrýchlejšie vybudovali svalovú hmotu.

Nie je jasné, koľko ľudí je postihnutých svalovou dysmorfiou. Medzi kulturistami sa to odhaduje okolo desiatich percent. Odborníci predpokladajú, že počet postihnutých bude naďalej pribúdať. Dôvodom je, že aj muži sú teraz pod tlakom, aby sa prispôsobili ideálu krásy.

Ako možno testovať alebo diagnostikovať dysmorfofóbiu?

Na internete je množstvo autotestov, ktoré umožňujú prvotné posúdenie dysmorfofóbie. Takýto test dysmorfofóbie, ktorý si sami aplikujete, však nenahrádza diagnózu psychiatra alebo psychológa. Otázky takéhoto testu sú podobné tým, ktoré kladie odborník (pozri nižšie) a sú vážené pomocou bodového systému.

Na diagnostiku dysmorfofóbie vedie psychiater alebo psychoterapeut podrobný rozhovor o anamnéze. Pomocou otázok založených na diagnostických kritériách sa odborníci snažia získať komplexný obraz symptómov. Terapeuti zvyčajne používajú ako návod špeciálne psychologické dotazníky.

Psychiater alebo psychológ môže na diagnostiku dysmorfofóbie položiť nasledujúce otázky:

 1. Cítite sa znetvorený svojim vzhľadom?
 2. Koľko času denne strávite riešením vonkajších nedostatkov?
 3. Trávite každý deň veľa času pozeraním sa do zrkadla?
 4. Vyhýbate sa kontaktu s inými ľuďmi, pretože sa hanbíte za svoj vzhľad?
 5. Cítite sa zaťažení myšlienkami na svoj vzhľad?

Po konzultácii s vami terapeut prediskutuje možnosti liečby a ďalší postup.

Pri stanovení diagnózy terapeut zvyčajne vylúči aj možnosť, že je skutočne prítomná znetvorujúca choroba.

príznaky

Iní sa vyhýbajú pohľadu do zrkadla a už sa neodvážia vyjsť na verejnosť. Ľudia s dysmorfofóbiou sa spravidla snažia svoje vymyslené chybičky krásy skryť. Niektorí pravidelne podstupujú kozmetické operácie alebo sa sami pokúšajú zmeniť svoj vzhľad. Nič z toho však problém nerieši – naďalej sa hanbia za svoj vzhľad. Dysmorfofóbia je často sprevádzaná depresívnymi symptómami, ako sú depresia a beznádej.

Podľa Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) sa na diagnostiku dysmorfofóbie musia vzťahovať nasledujúce symptómy:

 1. Postihnutí sú nadmerne zaujatí domnelými chybičkami krásy, ktoré ostatní nerozpoznajú alebo sú len nepatrné.
 2. Domnelá chybička krásy opakovane ženie postihnutých k určitému správaniu alebo mentálnemu konaniu. Neustále kontrolujú svoj vzhľad v zrkadle, nadmerne sa upravujú, žiadajú ostatných, aby potvrdili, že nie sú škaredí (uisťovacie správanie) alebo sa porovnávajú s inými ľuďmi.
 3. Postihnutí trpia nadmerným zanedbávaním vonkajšieho vzhľadu a dotýka sa ich to v spoločenskej, profesionálnej alebo inej dôležitej oblasti života.

V niektorých prípadoch sa dysmorfofóbia vyskytuje v kombinácii s bludmi. Postihnutý má potom úplnú istotu, že jeho vnímanie vlastného tela zodpovedá realite. Iní postihnutí si zasa uvedomujú, že ich sebaponímanie nezodpovedá realite.

Príčiny a rizikové faktory

Odborníci sa domnievajú, že dysmorfofóbia je spôsobená kombináciou biologických a psychosociálnych faktorov. Významný vplyv majú aj hodnoty, ktoré sa prenášajú v spoločnosti. Krása je vysoko cenená. Médiá posilňujú dôležitosť vzhľadu tým, že vyvolávajú dojem, že krása robí ľudí šťastnými.

Lekári označujú telesnú dysmorfickú poruchu ako „poruchu intrapsychickej reprezentácie tela“; vnímaný obraz tela sa nezhoduje s objektívnym obrazom tela.

Psychosociálne faktory

Existujú náznaky, že rozhodujúcu úlohu zohrávajú skúsenosti v detstve. Skúsenosti so zneužívaním a zanedbávaním v detstve sú rizikovými faktormi pre rozvoj dysmorfofóbie. Ohrozené sú aj deti, ktoré vyrastajú príliš chránené a ktorých rodičia sa vyhýbajú konfliktom.

Urážanie a šikanovanie, ktoré vážne poškodzujú sebaúctu, v niektorých prípadoch prispievajú k tomu, že postihnutí čoraz viac spochybňujú svoj vzhľad. Ľudia, ktorí majú nízke sebavedomie a majú tendenciu byť plachí a úzkostliví, sú obzvlášť náchylní.

Biologické faktory

Odborníci sa domnievajú, že na vývoj stavu vplývajú aj biologické faktory. Majú podozrenie na narušenie rovnováhy neurotransmiteru serotonínu. Tento predpoklad podporuje aj fakt, že liečba selektívnymi inhibítormi spätného vychytávania serotonínu (SSRI, psychotropné liečivo zo skupiny antidepresív) často pomáha pri dysmorfofóbii.

Udržiavacie faktory

Niektoré myšlienky a správanie udržiavajú symptómy dysmorfofóbie. Postihnutí majú často perfekcionistický a nedosiahnuteľný štandard pre svoj vzhľad. Veľkú pozornosť sústreďujú na svoj vzhľad, a preto si viac uvedomujú zmeny alebo odchýlky od svojho ideálu. Ich vzhľad sa im vždy zdá neatraktívny v porovnaní s ich želaným ideálom.

Sociálna stiahnutosť a neustále pozeranie do zrkadla umocňuje pocit byť škaredý. Toto bezpečnostné správanie posilňuje presvedčenie osoby, že existuje dobrý dôvod neukazovať sa na verejnosti.

liečba

Pre úspešnú liečbu odborníci odporúčajú kognitívno-behaviorálnu terapiu a lieky. Terapia prebieha buď ambulantne alebo ústavne.

Kognitívna behaviorálna terapia

Kognitívno behaviorálna terapia sa zameriava na skreslené myšlienky a bezpečnostné správanie. Na začiatku terapie terapeut pacientovi najskôr podrobne vysvetlí príčiny, symptómy a liečbu dysmorfofóbie. Čím viac sú postihnutí s poruchou oboznámení, tým ľahšie v sebe rozpoznajú symptómy.

Dôležitou súčasťou terapie je aj identifikácia možných príčin poruchy. Keď vyjdú na povrch príčiny, mnohí pacienti si uvedomia, že obava o ich vzhľad je len výrazom hlbšieho problému.

V terapii sa postihnutí učia rozpoznávať a meniť stresujúce myšlienky. Perfekcionistické požiadavky sú konfrontované s realistickými a dosiahnuteľnými požiadavkami. Okrem myšlienok zohráva v liečbe dôležitú úlohu špecifické správanie. Mnoho ľudí sa už neodváži vyjsť na verejnosť, pretože sa boja, že ich budú ostatní posudzovať.

Keď sú postihnutí konfrontovaní so svojimi obavami, zažijú, že ich obavy nie sú pravdivé. Skúsenosť iných ľudí, ktorí si nevšímajú ich nedostatky, mení ich myšlienky. Opakovanými konfrontáciami s obávanou situáciou neistota ustupuje a obavy sa zmenšujú.

Počas ústavnej liečby sú pacienti pred prepustením pripravení na možné relapsy. Je to preto, že mnohí postihnutí upadajú späť do starých vzorcov správania vo svojom známom prostredí. V konečnom dôsledku je cieľom terapie, aby pacienti používali techniky, ktoré sa naučili, bez cudzej pomoci.

Liečba drogami

Mnohé antidepresíva sa osvedčili ako účinné lieky na liečbu dysmorfofóbie. V kombinácii s psychoterapeutickou liečbou preto lekári často navyše podávajú selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu (SSRI).

Zvyšujú hladinu neurotransmiteru serotonínu zlepšujúceho náladu v mozgu a často prispievajú k zlepšeniu symptómov. SSRI nie sú návykové, ale niekedy vedú k nevoľnosti, nepokoju a sexuálnej dysfunkcii ako nežiaducemu účinku.

Priebeh ochorenia a prognóza

Riziko pokusu o samovraždu sa zvyšuje s dĺžkou trvania a závažnosťou dysmorfofóbie. Včasné odhalenie a liečba dysmorfofóbie preto zvyšuje šance na úspešnú terapiu.