Behaviorálna terapia: formy, dôvody a proces

Čo je behaviorálna terapia?

Behaviorálna terapia sa vyvinula ako protipohyb k psychoanalýze. Vyšlo zo školy takzvaného behaviorizmu, ktorá formovala psychológiu v 20. storočí. Zatiaľ čo freudovská psychoanalýza sa sústreďuje predovšetkým na interpretácie nevedomých konfliktov, behaviorizmus sa zameriava na pozorovateľné správanie. Cieľom je objektívne preskúmať ľudské správanie.

Klasická klimatizácia

Rozhodujúce pre zistenia behaviorizmu a dnešnej behaviorálnej terapie boli experimenty ruského psychológa Ivana Pavlova. Zistil, že vhodne vycvičené psy reagovali na zvonenie priamo slinením, ak zvonček zazvonil vždy bezprostredne pred kŕmením. Psy sa naučili spájať zvonenie s jedlom.

Technický termín pre tento proces učenia je „klasické podmieňovanie“. Tento princíp učenia funguje aj u ľudí.

Behaviorálna terapia prikladá veľký význam vedeckému prístupu. Úspechy terapie by mali byť merateľné dokumentovaním zmien v správaní pacienta. Okrem toho je behaviorálna terapia založená na súčasných vedeckých poznatkoch. Do úvahy sa berú aj výsledky výskumu z biológie a medicíny.

Kognitívna behaviorálna terapia

Behaviorálna terapia bola rozšírená v 1970. rokoch XNUMX. storočia, aby sa stala kognitívno behaviorálnou terapiou. Vychádza z predpokladu, že myšlienky a pocity majú rozhodujúci vplyv na naše správanie. Obsah a povaha našich myšlienok môže vyvolať nepriaznivé presvedčenia a správanie. Naopak, zmena nepriaznivých vzorcov myslenia môže pozitívne zmeniť správanie a pocity.

Kognitívna terapia má za cieľ spochybňovať predchádzajúce spôsoby myslenia a pracovať na nich. Dôležitú úlohu tu zohrávajú osobné postoje a predpoklady. Niektorí ľudia napríklad veria, že musia byť vždy dokonalí, aby sa zapáčili. Skôr či neskôr si zo svojich nereálnych očakávaní zúfajú. Kognitívna terapia je o nahradení takýchto nezdravých presvedčení realistickými.

Kedy robíte behaviorálnu terapiu?

Behaviorálna terapia môže byť ponúkaná ambulantne, v dennej starostlivosti (napr. na dennej klinike) alebo v nemocnici. Miesto v terapii sa zvyčajne získava na základe odporúčania od vášho praktického lekára. Niekedy však treba počítať s čakacími lehotami niekoľkých týždňov.

Behaviorálna terapia si vyžaduje aktívnu spoluprácu pacienta. Terapia má teda zmysel len vtedy, ak je dotyčný pripravený riešiť sám seba a pracovať na sebe. Spolupráca nie je potrebná len počas terapeutických sedení, ale aj v každodennom živote: Od pacienta sa očakáva, že prenesie to, čo sa naučil, do praxe a dostane domácu úlohu, o ktorej sa počas sedení diskutuje.

Tento veľmi priamy prístup k terapii, ktorá sa zameriava na aktuálne problémy, nevyhovuje každému. Tí, ktorí radi intenzívne premýšľajú o sebe a hľadajú hlboké pochopenie príčin svojich problémov, sa môžu cítiť pohodlnejšie s terapiou orientovanou na hĺbkovú psychológiu, ako je psychoterapia založená na hĺbkovej psychológii.

Behaviorálna terapia: deti a dospievajúci

Metódy behaviorálnej terapie možno úspešne použiť aj u detí a dospievajúcich. Terapeut často zapája rodinu. Pre úspech terapie s deťmi je obzvlášť dôležitá spolupráca opatrovateľov.

Čo robíte v behaviorálnej terapii?

Koncept behaviorálnej terapie vyžaduje dobrú spoluprácu medzi terapeutom a pacientom. Cieľom je podporiť pacientovu nezávislosť a sebestačnosť. To znamená, že terapeut aktívne zapája pacienta do procesu terapie a transparentne prezentuje všetky postupy.

Na rozdiel od psychoanalýzy sa behaviorálna terapia nezameriava až tak na minulé, kauzálne udalosti. Ide skôr o prekonávanie existujúcich problémov prostredníctvom nových spôsobov myslenia a správania.

Diagnostický a terapeutický plán

Na začiatku je stanovená presná diagnóza. Terapeut potom pacientovi podrobne vysvetlí poruchu. Mnohým postihnutým sa uľaví, keď sú podrobne informovaní o typických symptómoch, vysvetľujúcich modeloch rozvoja ich duševnej poruchy a možnostiach liečby.

Terapeut a pacient potom spoločne stanovia ciele terapie a zostavia liečebný plán. Všeobecným cieľom je zmeniť nepriaznivé vzorce správania a myslenia, ktoré sú stresujúce alebo obmedzujú postihnutú osobu.

Skutočná behaviorálna terapia

Napríklad pri úzkostných poruchách sa osvedčila expozičná alebo konfrontačná terapia. Pacienti čelia situáciám vyvolávajúcim strach a zistia, že ich znášanie je menej náročné, ako sa obávali. Pacienti čelia tejto konfrontácii spolu s terapeutom a neskôr sami, kým obávaná situácia už nespúšťa žiadnu alebo takmer žiadnu úzkosť.

Prevencia relapsov

Prevencia relapsu zahŕňa dobrú prípravu pacienta na čas po liečbe. Terapeut s pacientom diskutuje o obavách spojených s ukončením terapie. Pacient dostane aj konkrétne pokyny, ako sa vysporiadať s prípadnými problémami, ktoré sa opäť objavia. Na konci behaviorálnej terapie má pacient vo svojom repertoári celý rad stratégií a metód, ktoré môže v budúcnosti použiť na zvládanie náročných situácií.

Trvanie behaviorálnej terapie

Dĺžka behaviorálnej terapie závisí okrem iného od typu a závažnosti duševnej poruchy. Špecifické fóbie (napr. arachnofóbia) možno niekedy prekonať v priebehu niekoľkých sedení. Liečba ťažkej depresie môže na druhej strane trvať aj niekoľko rokov. Spravidla však behaviorálna terapia zahŕňa 25 až 50 sedení.

Aké sú riziká behaviorálnej terapie?

Niekedy sa pacienti cítia cvičením ohromení. Aj keď sú určité výzvy súčasťou terapeutického konceptu – behaviorálna terapia sa nesmie stať ďalšou záťažou!

V minulosti sa behaviorálna terapia zameriavala výlučne na symptómy a nie na možné spúšťače – čo bolo často kritizované. V súčasnosti behaviorálni terapeuti venujú pozornosť nielen aktuálnym problémom, ale aj možným príčinám v anamnéze pacienta.

Obava, že problémy by sa v rámci behaviorálnej terapie liečili len povrchne a že by sa symptómy presunuli do iných oblastí, sa vedecky nepotvrdila.

Čo musím zvážiť po behaviorálnej terapii?

Mnoho ľudí s problémami duševného zdravia sa zdráha začať terapiu. Boja sa, že budú stigmatizovaní ako „blázni“, alebo veria, že im nikto nemôže pomôcť. Keď však nájdu správneho terapeuta, mnohí to po ukončení terapie bez neho dokážu zvládnuť rovnako ťažko. Existuje veľký strach, že by sa problémy mohli vrátiť.

Prevencia relapsov

Prevencia relapsu je dôležitou súčasťou behaviorálnej terapie. Terapeut s pacientom diskutuje o tom, ako sa môžu vyhnúť relapsom a aké stratégie môžu použiť v prípade relapsu.

Za nepriaznivý výsledok terapie sa považuje, ak sa pacient bez terapeuta cíti stratený. V behaviorálnej terapii sa preto veľký význam prikladá nezávislosti pacienta. V konečnom dôsledku sa pacient musí vedieť dlhodobo vyrovnať so životom sám.

Zručnosti, ktoré sa pacient naučil v behaviorálnej terapii, by sa mali precvičovať aj po terapii. Znamená to napríklad pokračovať v konfrontácii s ich strachom a spochybňovaním negatívnych myšlienok.

Keďže telo a myseľ sú prepojené, základom pre trvalo zdravú myseľ je šport, zdravá strava, dostatok spánku a čo najmenej stresu.